เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

ตำราหลักกลุ่มวิชาชีพพยาบาล

 

 

ลำดับที่

ชื่อหนังสือ

ผู้แต่ง

ปีที่พิมพ์

1

กฎหมายและจริยศาสตร์สำหรับพยาบาล

พร้อมจิตร  ห่อนบุญเหิม

2553

2

จริยศาสตร์กับวิชาชีพพยาบาล

ชุติมา  จันทรประทิน

2553

3

จริยศาสตร์สำหรับพยาบาล

สิวลี  ศิริไล

2555

4

จริยศาสตร์สำหรับพยาบาล

อุบลรัตน์  โพธิ์พัฒนชัย

2550

5

แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎี และกระบวนการพยาบาล

จันทร์เพ็ญ  สันตวาจา และคณะ

2548

6

มโนมติ ทฤษฎี และกระบวนการพยาบาล

พนัสยา  วรรณวิไล

2550

7

กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้ทางคลินิก

พรศิริ  พันธสี

2555

8

กระบวนการพยาบาลและข้อวินิจฉัยการพยาบาล : การนำไปใช้ในคลินิก

วิจิตร  กุสุมมภ์

2552

 

9

แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติการพยาบาลตามจรรณยาบรรณวิชาชีพ (ฉบับปรับปรุง)

วรรณวิไล  จันทราภา

2551

10

กระบวนการพยาบาลและการประเมินสุขภาพ : ทฤษฎีและการปฏิบัติ

อารี  ชีวเกษมสุข

2551

11

การนำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชา พย.1201 มโนมติ ทฤษฎีและกระบวนการพยาบาล หลักสูตรพยาบาล

ศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2545 ของเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและสาธารณสุขภาคใต้

อุบลรัตน์  โพธิ์พัฒนชัย และคณะ

2549

12

การประเมินสุขภาพทารกแรกเกิด

เกรียงศักดิ์  จีระแพทย์

2551

13

เวชปฏิบัติทางการพยาบาล : โจทย์สถานการณ์

ประไพ  โรจน์ประทักษ์

2551

14

การบันทึกกระบวนการพยาบาลผู้สูงอายุ : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ

ผ่องพรรณ  อรุณแสง

2551

15

การประเมินภาวะสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุสำหรับพยาบาล

ผ่องพรรณ  อรุณแสง

2553

16

การวิเคราะห์ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับพยาบาล

เพ็ญจันทร์  สุวรรณแสง โมไนยพงศ์, บก.

2551

17

อายุรศาสตร์ฉุกเฉิน

ทศพล  ลิมพิจารณ์กิจ

2551

18

การสัมภาษณ์ประวัติและตรวจร่างกาย

วิทยา  ศรีดามา

2551

19

พยาธิวิทยาคลินิก

พรรธนมณฑน์  อุชชิน และคณะ

2552

20

จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาสำหรับพยาบาล

จินตนา  อาจสันเที๊ยะ

2552

21

ตำราพันธุศาสตร์ทางการแพทย์

เตือนจิต  คำพิทักษ์ และคณะ

2551

22

การตรวจปัสสาวะทางห้องปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน

วิโรจน์  ไววานิชกิจ

2550

23

คู่มือการแปลผลการตรวจเลือดไวรัสตับ

ประสาร  เปรมะสกุล

2551

24

ความรู้พื้นฐานด้านพยาธิวิทยาคลินิก

สุคันชา  สิงส์ทอง

2553

25

เกร็ดพยาธิวิทยาคลินิก

วิโรจน์  ไววานิชกิจ

2551

26

คู่มือแปลผลตรวจเลือด เล่มแรก

ประสาร  เปรมะสกุล

2552

27

คู่มือแปลผลการตรวจเลือดไวรัสลงตับ

ประสาร  เปรมะสกุล

2553

28

คู่มือแปลผลตรวจเลือด เล่มที่ 2

ประสาร  เปรมะสกุล

2552

29

คู่มือทักษะการสื่อสารสำหรับพยาบาลและนักเรียนพยาบาล

ชิษณุ  พันธุ์เจริญ และรุ่งเรือง งามไพบูลย์

2552

30

คู่มือวัคซีน ๒๐๐๘

โอฬาร  พรหมลิขิต และคณะ

2550

31

ทฤษฎีการให้คำปรึกษา

คมเพชร  ฉัตรศุกกุล

2547

32

เทคนิคและวิธีการสอนร่วมสมัย

ชาญชัย  ยมดิษฐ์

2548

33

ศาสตร์การสอน

ทิศนา  แขมมณี

2552

34

การผลิตสื่อการสอนทางสุขภาพ

เทิดศักดิ์  นำเจริญ

2551

35

เอกสารการสอนหน่วยที่ 1-8 ชุดวิชาจิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2550

 

 

36

จิตวิทยาสัมพันธภาพ

สุรพล  พยอมแย้ม

2548

37

หลักการสอน

อาภรณ์  ใจเที่ยง

2550

38

จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล

นิตยา  ศรีญาณลักษณ์

2552

39

กรอบกระบวนการวิจัยชุมชน สู่ตำบลสุขภาวะ

ขนิษฐา  นันทบุตร และคณะ

2553

40

ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ

ชาย  โพธิสิตา

2549

41

วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เล่ม 1

ทวีศักด์  นพเกสร

2548

42

การวิจัยเชิงคุณภาพ

นิศา  ชูโต

2548

43

วิจัยทางการพยาบาล : แนวคิดและหลักการปฏิบัติ

ประกาย  จิโรจน์กุล,บก.

2548

44

การวิจัยทางการพยาบาลศาสตร์ : แนวคิดสู่การประยุกต์ใช้

รัตน์ศิริ  ทาโต

2551

45

การวิจัยเชิงคุณภาพในวิชาชีพการพยาบาล

ศิริพร  จิรวัฒน์กุล

2548

46

The Practice of Nursing Research : Appraisal , Synthesis and Generation of Evidence

Burn, N. & Grove, S. K.

2009

47

Nursing Research : A Qualitative Perspectives

Munhall, P. L.

2007

48

Promoting Health in Families : Applying  Family Research and Theory to Nursing Practice

Perri, J. B.

2004

49

Nursing Research : Designs and Methods

Watson, R.

2008

50

แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล เล่ม 1

เรณู  สอนเครือ บก.

2553

51

ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล

สิริรัตน์  ฉัตรชัยสุชา และคณะ

2550

52

ตำราพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา

ศักดิ์ชัย  วงศกิตติรักษ์

2551

53

แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล เล่ม 2

อภิญญา  เพียรพิจารณา บก.

2553

54

การพยาบาลและหัตการทางตา

เอื้องพร  พิทักษ์สังข์

2554

55

Nursing intervention &clinical skills

Pery, Anne Griffin

2012

56

Basic nursing

Patricic A. Potter et al.

2011

57

Fundamental of  nursing

Carol R. Taylor  et al.

2011

58

แนวทางการบริหารกลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน

กรรณิกา  ปัญญาอมรวัฒน์

2553

59

การบริหารการพยาบาล

นิตยา  ศรีญาณลักษณ์

2552

60

การวางแผนกลยุทธ์ทางการพยาบาล

นงนุช  บุญยัง

2555

61

ภาวะผู้นำและกลยุทธ์การจัดการองค์การพยาบาลในศตวรรษที่ 21

บุญใจ  ศรีสถิตนรากูร

2550

62

คุณภาพการบริหารการพยาบาล

พวงทิพย์  ชัยพิบาลสฤษดิ์

2551

63

ขุมปัญญาทางพยาบาลศาสตร์

พวงรัตน์  บุญญานุรักษ์

2546

64

การจัดการทางการพยาบาลเพื่อความปลอดภัย

เพ็ญจันทร์  แสนประสาน

2553

65

การบริหารการพยาบาล

วิทยาลัยสภากาชาดไทย

2551

66

การบริหารการพยาบาล

อมร  สุวรรณนิมิตร

2553

67

Guide  to Nursing  Management and Leadership

Ann  Marriner Tomey

2009

68

Creative  Solutions to Enhance Nursing Quality

Bruce Alan Boxer

2011

69

Leadership and Nursing Care Management

Diane L. Huber

2010

70

Case Application in Nursing Leadership & Management

Karin Polifko-Harris

2005

71

เอกสารการสอนชุดวิชา การสื่อสาร หน่วยที่ 1-8

(การสื่อสารกับงานสารสนเทศ)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2552

72

การปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์

ฟองคำ  ติลกสกุลชัย

2553

73

จิตวิทยาการสื่อสารของมนุษย์

มัลลิกา  คณานุรักษ์

2547

74

พฤติกรรมการสื่อสารในองค์กร

รสชงพร  โกมลเสวิน

2552

75

การเจรจาต่อรอง

วัทกินส์, ไมเคิล

2549

76

เอกสารการสอนชุดวิชา การสื่อสาร หน่วยที่ 1-8

(ทฤษฎีการสื่อสารกับการประยุกต์ในงานสารสนเทศ)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2552

77

Essentials of  Nursing Informatics

Verginia, K. & Kathleen, A.

2011


ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.