เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

การจัดหมวดหมู่หนังสือ

การจัดหมวดหมู่หนังสือใช้ 2 ระบบ คือ 1. ระบบห้องสมุดแพทย์แห่งชาติอเมริกัน (NLM= National Library of Medicine Classification System)
ก. หนังสือที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานหรือ ปรีคลีนิค ใช้อักษร QS-QZ แทนหมวดหมู่หนังสือ ดังนี้
QS กายวิภาคศาสตร์ (Human Anatomy)
QT สรีรวิทยา (Physiology)
QU ชีวเคมี (Biochemistry)
QV เภสัชวิทยา (Pharmacology)
QW จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกัน (Microbiology and immunology)
QX ปรสิตวิทยา (Parasitology)
QY พยาธิวิทยาคลินิค (Clinical Pathology)
QZ พยาธิวิทยา (Pathology)

 

ข. หนังสือที่เกี่ยวข้องกับวิชาการแพทย์และวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องใช้อักษร W; WA-WZ แทนหมวดหมู่หนังสือ ดังนี้
W อาชีพแพทย์ (Medical profession)
WA สาธารณสุขศาสตร์ (Public health)
WB อายุรศาสตร์ (Practice of medicine)
WC โรคติดเชื้อต่าง ๆ (Infection diseases)
WD โรคขาดสารอาหาร (Deficiency Diseases)
WD 200 โรคเกี่ยวกับการเผาผลาญในร่างกาย (Metabolic diseases)
WD 300 โรคเกิดจากภูมิแพ้ (Diseases of allergy)
WD 400 สัตว์เป็นพิษ (Animal Poisoning)
WD 500 พืชเป็นพิษ (Plant Poisoning)
WE ระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก (Musculoskeletal System)
WF ระบบหายใจ (Respiratory System)
WG ระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด (Cardiovascular system)
WH ระบบทางเดินของเลือดและน้ำเหลือง (Hemic and Lymphatic system)
WI ระบบกระเพาะอาหารและลำไส้ (Gastroenteric system)
WJ ระบบปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์ (Urogenital system)
WK ระบบต่อมไร้ท่อหรือต่อมเอ็นโดไครน์ (Endocrine system)
WL ระบบประสาท (Nervous system)
WM จิตเวชศาสตร์ (Psychiatry)
WN รังสีวิทยา (Radiology)
WO ศัลยศาสตร์ (Surgery)
WP นรีเวชวิทยา (Gynecology)
WQ สูติศาสตร์ (Obstetrics)
WR วิทยาโรคผิวหนัง (Dermatology)
WS กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics)
WT เวชศาสตร์ผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง (Geriatrics,Chronic diseases)
WU ทันตแพทย์ศาสตร์ศัลยกรรมช่องปาก (Dentistry oral surgery)
WV วิทยาโสต นาสิก และลาริงซ์ (Otorhinolaryngology)
WW จักษุวิทยา (Ophthalmology)
WX กิจกรรมในโรงพยาบาล (Hospitals and other health Facilities)
WY การพยาบาล (Nursing)
WZ ประวัติการแพทย์ (History of medicine
 


ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.