เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

ตำราหลักทางการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น


คลิก    ตำราหลักภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น     
 
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ จำนวนเล่ม
1. ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 1 คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชสาสตร์ 2558 10
2. การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคโลหิตจางไขกระดูกฝ่อ ปริศนา  ยิ่งราษฏร์สุข 2562 10
3. การพยาบาลเด็ก 1 พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา 2555 20
4. การพยาบาลเด็ก เล่ม 1 พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา 2558 10
5. การพยาบาลเด็ก เล่ม2(ฉบับปรับปรุง):การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติทางอายุรกรรมในระบบต่างๆ พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา 2555 25
6. การพยาบาลเด็ก เล่ม2 พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา 2563 10
7. การพยาบาลเด็ก เล่มที่ 3 พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา 2563 10
8. การพยาบาลเด็ก พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น 2560 10
9. การพยาบาลเด็กเพื่อการสร้างเสริม พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น 2561 25
10. การพยาบาลเด็กและวัยรุ้น ศพิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น 2563 35
11. Clinical practice guideline 2011 เล่ม2 วิทยา ศรีดามา,บก. 2554 30
12. การพยาบาลเด็กที่มีปัญหาสุขภาพ อมรรัตน์ งามสวย 2563 10
13. การพยาบาลทารกแรกเกิด ชลดา จันทร์ขาว 2562 10
14. การพยาบาลทารกแรกเกิดและเด็กที่มีปัญหาสุขภาพเฉพาะ เนตรทอง นามพรม 2563 25
15. การพยาบาล:สตรีวัยเจริญพันธุ์และทารกแรกเกิด ปฐมพร โพธิ์ถาวร 2564 15
         

 

ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.