เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

ตำราหลักทางการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น


คลิก    ตำราหลักภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น     
 

ลำดับที่

ชื่อเรื่อง

ผู้แต่ง

ปีที่พิมพ์

จำนวนเล่ม

1.

ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 1

คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชสาสตร์

2558

10

2.

การพยาบาลทารกแรกเกิด

ชลดา  จันทร์ขาว

2562

10

3.

การพยาบาลทารกแรกเกิดและเด็กที่มีปัญหาสุขภาพเฉพาะ

เนตรทอง  นามพรม

2563

25

4.

การพยาบาลเด็กป่วยโรคโลหิตจางไขกระดูกฝ่อ

ปริศนา  ยิ่งราษฎร์สุข

2562

10

5.

การพยาบาลเด็ก:สตรีวัยเจริญพันธ์ุและทารกแรกเกิด

ปฐมพร  โพธิ์ถาวร

2564

15

6.

การพยาบาลเด็ก เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุง)

พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา

2555

25

7.

การพยาบาลเด็ก เล่ม 1

พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา

2558

10

8.

การพยาบาลเด็กเล่ม2(ฉบับปรับปรุง)การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติทางอายุรกรรมในระบบต่างๆ

พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา

2555

25

9.

การพยาบาลเด็ก เล่ม 2

พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา

2563

10

10.

การพยาบาลเด็ก เล่ม 3

พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา

2563

10

11.

การพยาบาลเด็ก

พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น

2560

10

12.

การพยาบาลเด็กเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น

2561

15

13.

การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น

2563

5

14.

การพยาบาลเด็กที่มีปัญหาสุขภาพ

อมรรัตน์ งามสวย,วรรณิดา สอนกองแดง

2563

20


ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.