เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

ตำราหลักทางการพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น


                        ตำราหลักภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

รายการตำราหลัก ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
ลำดับที่ ชื่อหนังสือ ผู้แต่ง ปีพ.ศ. หมวดหมู่ จำนวน(เล่ม)
1 การพยาบาลชุมชน กีรดา ไกรนุวัตร, บก. 2559 WY106 ก492 2559 10
2 การพยาบาลครอบครัวที่มีสมาชิกเจ็บป่วยเรื้อรัง จินตนา  วัชรสินธุ์ 2560 WY200 จ482ก2560  10
3 การพยาบาลอนามัยชุมชน แนวคิด หลักการและการปฎิบัติ จริยาวัตร  คมพยัคฆ์  2554 WY106 ก493 2554  26
4 เวชปฎิบัติครอบครัว : ฉบับปรับปรุง ชวินทร์ เลิศศรีมงคล 2560 WB100 ว525 2560  20
5 การพยาบาลสุขภาพครอบครัว : แนวคิดทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในครอบครัวระยะวิกฤต ดารุณี  จงอุดมการณ์ 2558 WY200 ค429ก 2558 10
6 การพยาบาลครอบครัว พัชราภรณ์  เอียดชะตา 2556 WY200 พ518ก 2556 10
7 การพยาบาลครอบครัวที่มีสมาชิกเจ็บป่วย นงนุช  เพ็ชรร่วง 2560 WY200 น139ก 2560  10
8 การพยาบาลอนามัยชุมชน ลภัสรดา  หนุ่มคำ 2555 WY106 ก66 2555 10
9 การพยาบาลครอบครัว ยุพา  จิ๋วพัฒนกุล 2559 WY200 ย411ก 2559 10
10 การพยาบาลชุมชน ศิวพร  อึ่งวัฒนา 2555 WY106 ก492 2555 26
11 การพยาบาลชุมชน กีรดา  ไกรนุวัตร 2559 WY106 ก492 2559  10
12 การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น วิลาวัณย์  เตือนราษฎร์ 2563 WY100 ก499 2563 5
13 การพยาบาลชุมชน : กระบวนการพยาบาล ศิวพร อึ้งวัฒนา 2560 WY106 ศ542 2560  20
14 A textbook of community nursing Sue Chilton 2012 WY160 T335c 2012 1
15 Epidemiology for public health practice Robert H.Friis,Thomas A.Sellers 2014 WA105 F912c 2014 1
16 Community health nursing : an alliance for health Stephen Paul Holzemer,Marilyn Klainberg 2014 WY106 C734 2014 1
17 Placement Learning in Community nursing : A guide for students in practice Jone Harris,Sheila Nimmo 2013 WY106 C734 2013 1

     
 
ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.