เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

ตำราหลักทางการพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

                        ตำราหลักภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

รายการตำราหลัก ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
ลำดับที่ ชื่อหนังสือ ผู้แต่ง ปีพ.ศ. หมวดหมู่ จำนวน(เล่ม)
1 การพยาบาลชุมชน กีรดา ไกรนุวัตร, บก. 2559 WY106 ก492 2559 10
2 การพยาบาลอนามัยชุมชน : แนวคิดหลักการและการปฏิบัติการพยาบาล, จริยาวัตร คมพยัคฆ์ 2554 WY106 ก493 2554  26
3 กระบวนการพยาบาล : เครื่องมือนักจัดการสุขภาพองค์รวมเพื่อพัฒนาสุขภาพระดับปฐมภูมิ   ศิราณี อินทรหนองไผ่  2254 WY86 ศ444ก 2554  25
4 การพยาบาลชุมชน : กระบวนการพยาบาล ศิวพร อึ้งวัฒนา 2560 WY106 ศ542 2560  20
5
A textbook of community nursing
edited by Sue Chilton 2012 WY106 T355c 2012  1
6 Epidemiology for public health practice Robert H. Friis,Thomas A. Sellers/ Burlington 2014 WA105 F912e 2014 1
7 Placement Learning in Community nursing: A guide for students in practice   edited by Jone Harris, Sheila Nimmo 2013 WY106 C734 2013  1
8 การพยาบาลครอบครัวที่มีสมาชิกเจ็บป่วยเรื้อรัง   จินตนา วัชรสินธุ์ 2560 WY200 จ482ก 2560 10
9 เวชปฏิบัติครอบครัว : ฉบับปรับปรุง ชวินทร์ เลิศศรีมงคล 2560 WB100 ว525 2560 20
10 การพยาบาลสุขภาพครอบครัว : แนวคิดทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในครอบครัวระยะวิกฤต ดารุณี จงอุดมการณ์ 2558 WY200 ด429ก 2558 10
11 การพยาบาลครอบครัว พัชราภรณ์ เอียดชะตา 2556 WY200 พ518ก 2556  10
12 การพยาบาลครอบครัวที่มีสมาชิกเจ็บป่วย นงนุช เพ็ชรร่วง 2560 WY200 น139ก 2560 10
13 การพยาบาลอนามัยชุมชน ลภัสรดา หนุ่มคำ 2555 WY106 ก66 2555  10
14 การพยาบาลครอบครัว   ยุพา จิ๋วพัฒนกุล 2559 WY200 ย411ก 2559 10
15 การพยาบาลชุมชน ศิวพร อึ้งวัฒนา, บก. 2555 WY106 ก492 2555  26
16 การสร้างเสริมสุขภาพ : แนวคิด ทฤษฎีและนวัตกรรม ภัทรา ซูริค 2560 WA540.JT3 ภ374ก 2560 30
 
 
ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.