เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

ตำราหลักทางการพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

                        ตำราหลักภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

ลำดับที่ ชื่อหนังสือ         ผู้แต่ง                   ปีพ.ศ. จำนวน
1. การพยาบาลชุมชน กีรดา ไกรนุวัตร 2559 10
2. การพยาบาลอานามัยชุมชน : แนวคิดหลักการและการปฎิบัติการพยาบาล                  จริยาวัตร คมพยัคฆ์         2554 26
3. กระบวนการพยาบาล:เครื่องมือนักจัดการสุขภาพองค์รวมเพื่อพัฒนาสุขภาพระดับปฐมภูมิ ศิราณี อินทรหนองไผ่ 2554 25
4. การพยาบาลชุมชน:กระบวนการพยาบาล ศิวพร อึ้งวัฒนา 2560 20
5. A textbook of community nursing edited by Sue Chilton 2012 1
6. Epidemiology for public health practice Robert H.Friis,Thomas A Sellers/Burlington 2014 1
7. Placement Learning in Community nursing:A guide for students in practice edited by jone Harris,Sheila Nimmo 2013 1
8. การพยาบาลครอบครัวที่มีสมาชิกเจ็บป่วยเรื้อรัง จินตนา วัชรสินธุ์ 2560 10
9. เวชปฎิบัติครอบครัว : ฉบับปรับปรุง ชวินทร์ เลิศศรีมงคล 2560 20
10. การพยาบาลสุขภาพครอบครัว : แนวคิดทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในครอบครัวระยะวิกฤต ดารุณี จงอุดมการณ์ 2558 10
11. การพยาบาลครอบครัว พัชราภรณ์ เอียดชะตา 2556 10
12. การพยาบาลครอบครัวที่มีสมาชิกเจ็บป่วย นงนุช เพ็ชรร่วง 2560 10
13. การพยาบาลอนามัยชุมชน ลภัสรดา หนุ่มคำ 2555 10
14. การพยาบาลครอบครัว ยุพา จิ๋วพัฒนกุล 2559 10
15. การสร้างเสริมสุขภาพ : แนวคิด ทฤษฎีและนวัตกรรม ภัทรา ซูริค 2560 30

ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.