เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

ตำราหลักทางการพยาบาลอนามัยชุมชน

         ตำราหลักทางการพยาบาลอนามัยชุมชน


ลำดับที่   
ชื่อเรื่อง  ชื่อผู้แต่ง
ปีที่พิมพ์   
จำนวน
1 การพยาบาลชุมชน กีรดา  ไกรนุวัตร               2559 10
2 การพยาบาลครอบครัวที่มีสมาชิกเจ็บป่วยเรื้อรัง จินตนา  วัชรสินธ์ุ 2560 10
3 เวชปฎิบัติครอบครัว ฉบับปรับปรุง ชวินทร์ เลิศศรีมงคล 2560 20
4 การพยาบาลสุขภาพครอบครัว : แนวคิดทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในครอบครัวระยะวิกฤต ดารุณี จงอุดมการณ์ 2558 10
5 การพยาบาลครอบครัว พัชราภรณ์ เอียดชะตา     2556 10
6 การพยาบาลครอบครัวที่มีสมาชิกเจ็บป่วย นงนุช  เพ็ชรร่วง 2560 10
7 การพยาบาลอนามัยชุมชน ลภัสรดา หนุ่มคำ 2555 10
8 การพยาบาลครอบครัว ยุพา  จิ๋วพัฒนกุล 2559 10
9 การพยาบาลชุมชน ศิวพร อึ้งวัฒนา 2555 26
10 การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์ 2563 5
 
  11   การพยาบาลชุมชน:กระบวนการพยาบาล      ศิวพร อึ้งวัฒ  2560  20 
 

 


ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.