1830 1446 1970 1328 1159 1042 1465 1514 1993 1032 1526 1736 1976 1043 1378 1204 1253 1931 1460 1944 1030 1592 1409 1745 1751 1120 1346 1330 1308 2000 1542 1894 1855 1018 1083 1935 1948 1609 1632 1759 1131 1659 1736 1799 1363 1730 1001 1701 1449 1171 1681 1646 1633 1987 1608 1648 1624 1216 1297 1403 1813 1565 1758 1671 1985 1738 1950 1294 1639 1848 1024 1987 1804 1008 1217 1761 1546 1844 1591 1510 1357 1240 1632 1889 1814 1518 1233 1487 1706 1137 1908 1953 1223 1757 1312 1389 1516 1977 1162 BCNSK ULIB

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

การยืมหนังสือแหล่งฝึก

   ขั้นตอนการยืมหนังสือแหล่งฝึก 

1.นักศึกษาเลือกหนังสือที่ต้องการพร้อมขอแบบฟอร์มการยืมหนังสือแหล่งฝึกได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนห้องสมุด

   1.1 กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ที่ห้องสมุดกำหนดให้ครบถ้วน

ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

วันที่......เดือน .......พ.ศ.....................

เรื่อง  ขอยืมหนังสือกรณีพิเศษ

เรียน  บรรณารักษ์ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

เนื่องด้วยข้าพเจ้า (นาง,นางสาว,นาย)............................นามสกุล.........นักศึกษาชั้นปีที่ .....................

ฝึกภาคปฏิบัติวิชา...................ณ.........................ตึก.............ตั้งแต่วันที่.................ถึง....................
มีความประสงค์ขอยืมหนังสือเพื่อนำไปประกอบการศึกษาภาคปฏิบัติในครั้งนี้ จำนวน 10 เล่มดังรายการต่อไปนี้

(หากเกินกำหนดข้าพเจ้ายินดีจ่ายค่าปรับตามระเบียบที่กำหนด)

1............................................................เลขบาร์โค๊ต..................................

2............................................................เลขบาร์โค๊ต..................................

3............................................................เลขบาร์โค๊ต..................................

4............................................................เลขบาร์โค๊ต..................................

5............................................................เลขบาร์โค๊ต..................................

6............................................................เลขบาร์โค๊ต..................................

7............................................................เลขบาร์โค๊ต..................................

8............................................................เลขบาร์โค๊ต..................................

9............................................................เลขบาร์โค๊ต.................................

10......................................................... เลขบาร์โค๊ต.................................

หนังสือดังกล่าวจะคืนห้องสมุดภายในวันที่............................................  จึงเรียมาเพื่อขออนุมัติ

ขอแสดงความนับถือ

              (....................................)

                   ชั้นปีที่ ...............

 กรอกรายชื่อสมาชิกในกลุ่มทั้งหมดที่ไปฝึก

1……………………เลขที่.......................... 6……………………เลขที่..........................

2…………………….เลขที่........................ 7……………………เลขที่..........................

3…………………….เลขที่........................ 8……………………เลขที่..........................

4…………………….เลขที่........................ 9……………………เลขที่..........................

5…………………….เลขที่........................ 10……………………เลขที่..........................

 

2.เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนำไปยืมกับเจ้าหน้าที่ห้องสมุดที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย

3.เจ้าหน้าที่รับยืมพร้อมกำหนดวันส่งหนังสือตามเวลาที่ฝึกปฏิบัติพร้อมหลักฐานบัตรสมาชิกห้องสมุดจำนวน 1 ใบแนบไว้กับแบบฟอร์มการยืมให้เรียบร้อย

4.นักศึกษาเขียนชื่อแหล่งฝึกและเวลากำหนดส่งที่ใบกำหนดส่งของหนังสือทุกเล่มเพื่อสะดวกในการส่งคืน

5.ให้คืนหนังสือตามเวลาที่กำหนด

6.กรณีหนังสือฝึกงานหายจะต้องเสียค่าปรับและค่าหนังสือ2 เท่าของราคาหนังสือตามระเบียบห้องสมุด 

หมายเหตุ

    ห้องสมุดให้บริการยืมหนังสือแล่งฝึกเป็นรายกลุ่ม

**ไม่ควรฝากหนังสือส่งคืนห้องสมุด ควรนำส่งด้วยตนเอง**

 


ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.