เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

การยืมหนังสือแหล่งฝึก

   ขั้นตอนการยืมหนังสือแหล่งฝึก 

1.นักศึกษาเลือกหนังสือที่ต้องการพร้อมขอแบบฟอร์มการยืมหนังสือแหล่งฝึกได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนห้องสมุด

   1.1 กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ที่ห้องสมุดกำหนดให้ครบถ้วน

ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

วันที่......เดือน .......พ.ศ.....................

เรื่อง  ขอยืมหนังสือกรณีพิเศษ

เรียน  บรรณารักษ์ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

เนื่องด้วยข้าพเจ้า (นาง,นางสาว,นาย)............................นามสกุล.........นักศึกษาชั้นปีที่ .....................

ฝึกภาคปฏิบัติวิชา...................ณ.........................ตึก.............ตั้งแต่วันที่.................ถึง....................
มีความประสงค์ขอยืมหนังสือเพื่อนำไปประกอบการศึกษาภาคปฏิบัติในครั้งนี้ จำนวน 10 เล่มดังรายการต่อไปนี้

(หากเกินกำหนดข้าพเจ้ายินดีจ่ายค่าปรับตามระเบียบที่กำหนด)

1............................................................เลขบาร์โค๊ต..................................

2............................................................เลขบาร์โค๊ต..................................

3............................................................เลขบาร์โค๊ต..................................

4............................................................เลขบาร์โค๊ต..................................

5............................................................เลขบาร์โค๊ต..................................

6............................................................เลขบาร์โค๊ต..................................

7............................................................เลขบาร์โค๊ต..................................

8............................................................เลขบาร์โค๊ต..................................

9............................................................เลขบาร์โค๊ต.................................

10......................................................... เลขบาร์โค๊ต.................................

หนังสือดังกล่าวจะคืนห้องสมุดภายในวันที่............................................  จึงเรียมาเพื่อขออนุมัติ

ขอแสดงความนับถือ

              (....................................)

                   ชั้นปีที่ ...............

 กรอกรายชื่อสมาชิกในกลุ่มทั้งหมดที่ไปฝึก

1……………………เลขที่.......................... 6……………………เลขที่..........................

2…………………….เลขที่........................ 7……………………เลขที่..........................

3…………………….เลขที่........................ 8……………………เลขที่..........................

4…………………….เลขที่........................ 9……………………เลขที่..........................

5…………………….เลขที่........................ 10……………………เลขที่..........................

 

2.เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนำไปยืมกับเจ้าหน้าที่ห้องสมุดที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย

3.เจ้าหน้าที่รับยืมพร้อมกำหนดวันส่งหนังสือตามเวลาที่ฝึกปฏิบัติพร้อมหลักฐานบัตรสมาชิกห้องสมุดจำนวน 1 ใบแนบไว้กับแบบฟอร์มการยืมให้เรียบร้อย

4.นักศึกษาเขียนชื่อแหล่งฝึกและเวลากำหนดส่งที่ใบกำหนดส่งของหนังสือทุกเล่มเพื่อสะดวกในการส่งคืน

5.ให้คืนหนังสือตามเวลาที่กำหนด

6.กรณีหนังสือฝึกงานหายจะต้องเสียค่าปรับและค่าหนังสือ2 เท่าของราคาหนังสือตามระเบียบห้องสมุด 

หมายเหตุ

    ห้องสมุดให้บริการยืมหนังสือแล่งฝึกเป็นรายกลุ่ม

**ไม่ควรฝากหนังสือส่งคืนห้องสมุด ควรนำส่งด้วยตนเอง**

 


ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.