เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

ตำราหลักการพยาบาลผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ

 

ลำดับที่

ชื่อหนังสือ

ผู้แต่ง

ปีที่พิมพ์

จำนวน

1.

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางอายุรศาสตร์ 2 เล่ม2

กันตพร ยอดใชย..บก.

2564

 10

2.

การพยาบาลศัลยศาสตร์ : ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด

เกศศิริ วงษ์คงคา,บก.

2559

20 

3.

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 2

คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก

2554

50

4.

การพยาบาลอายุรศาสตร์

ประทุม สร้อยวงศ์

2560

 10

5.

การพยาบาลอายุรศาสตร์ 2

ปราณี ทู้ไพเราะ,บก.

2555

 25

6.

การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต : แบบองค์รวม

วิจิดรา กุสุมภ์

2560

 10

7.

การพยาบาลอายุรศาสตร์ 1

วันดี โตสุขศรี,บก

2559

 10

8.

การพยาบาลอายุรศาสตร์ 2

วันดี โตสุขศรี,บก

2559

 10

9.

การพยาบาลบุคคลที่มีภาวะช็อก

วิลาวัลย์ อุดมการเกษตร

2558

  10

10.

การพยาบาลทางศัลยศาสตร์ เล่ม 2

สมพร ชินโนรส,บก.

2561

  10

11.

การดูแลสู่ความเป็นเลิศทางการพยาบาลตามกลุ่มอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ

เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์

2559

 11

12.

การพยาบาลปัญหาสำคัญของผู้สูงอายุ : การนำไปใช้

ผ่องพรรณ  อรุณแสง

2554

  20

13.

ศาสตร์และศิลป์การพยาบาลผู้สูงอายุ

วิไลวรรณ ทองเจริญ,บก.

2554

 30

14.

การพยาบาลผู้สูงอายุ

อรวรรณ แผงคง

2553

 50

15.

Nursing older adults

Edited by jan Reed ,CharlotteClark and Ann Macfarlane

2012

 1

16.

ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง :การพยาบาลและการจัดการอาการ

กันตพร ยอดใชย

2562

 10

17.

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 3

คณาจารย์ สบช.

2553

 50

18.

การพยาบาลผู้ป่วยที่มีลำไส้และรูเปิดทางหน้าท้อง : ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ

จุฬาพร ประสังสิต,บก.

2558

 10

19.

การพยาบาลออร์โธปิดิกส์

ธวัชชัย ประสาทฤทธา,บก.

2555

 10

20.

การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

นันทธมน วุทธานนท์

2555

  25

21.

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหากระดูกและกล้ามเนื้อ

นันทยา  เสนีย์

2558

  10

22.

การพยาบาลอายุรศาสตร์

ประทุม สร้อยวงค์

2560

  10

23.

การพยาบาลอายุรศาสตร์ 2

ปราณี ทู้ไพเรา,บก.

2555

  25

24.

Clinical practice guideline 2011 เล่ม 2

วิทยา ศรีดามา,บก.

2554

  30

25.

การพยาบาลผู้บาดเจ็บ

ไสว นรสาร,บก.

2559

  15

 

       

 

 

 

 


ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.