เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

ตำราหลักการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช


ตำราหลักภาควิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

 
ลำดับ
ที่
ชื่อหนังสือ ผู้แต่ง ปีพ.ศ. หมวดหมู่ จำนวน
(เล่ม)
1 การพยาบาลจิตเวชสู่การปฏิบัติ เล่ม 1 ขวัญพนมพร ธรรมไทย 2554 WY160 ข269ก 2554  25
2 คู่มือการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสำหรับนักศึกษาพยาบาล ขวัญเรือน สนิทวงศ์
ณ อยุธยา
2556 WM25 ค695 2556  27
3 ารพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ฉบับปรับปรุง) เล่มที่ 1 ฉวีวรรณ  สัตยธรรม , บก. 2556 WY160 ก492 2556  25
4 จิตเวชศาสตร์ นวนันท์ ปิยะวัฒน์กูล, บก. 2563 WM100 จ464 2563 10
5 การพยาบาลผู้ที่ได้รับยาทางจิตเวช นิตยา ตากวิริยะนันท์ 2562 QV77 น577ก 2562 10
6 จิตเวชศิริราช DSM-5 นันทวัช   สิทธิรักษ์, บก. 2559 WM100 จ464 2559 5
7 การพยาบาลจิตเวช : แนวทางการปฏิบัติ เนตดา  วงศ์ทองมานะ 2563 WY160 น949ก 2563 10
8 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ มุกข์ดา ผดุงยาม 2561 WY160 ม614ก 2561 10
9 จิตเวชศาสตร์รามาธิบดี มาโนช หล่อตระกูล, บก. 2558 WM100 จ464 2558 10
10 การพยาบาลจิตเวช   วีณา เจี๊ยบนา, บก. 2556 WY160 กร492 2556 10
11 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1   วาทินี สุขมาก 2556 WY160 ว464ก 2556  20
12 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2 วาทินี สุขมาก 2557 WY160 ว464ก ล.2 2557 5
13 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ศรีพิมล ดิษยบุตร 2555 WY160 ศ231ส 2555  20
14 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช  ศรีพิมล ดิษยบุตร 2555 WY160 ศ231ส 2555  20
15 การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ ยาใจ สิทธิมงคล, บก. 2561 WY160 ก492 2561  5
16 ตำราจิตเวชศาสตร์ สมภพ เรืองตระกูล 2557 WM100 ส271ต 2557 10
17 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต:ศาสตร์และศิลป์สู่การปฏิบัติ 1 สายฝน เอกวรางกูร 2558 WY160 กร492ล.12558 10
18 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต:ศาสตร์และศิลป์สู่การปฏิบัติ 2 สายฝน เอกวรางกูร 2558 WY160 กร492ล.2 2558 10
19 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย 2554 WY160 อ332ก 2554 20
20 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช : การประยุกต์ใช้กรณีเลือกสรร  เอกอุมา อิ้มคำ 2564 WY160 อ885ก 2564 5
21 การพยาบาลจิตเวช : สารสื่อประสาทกับการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับยาจิตเวช เอื้อญาติ ชูชื่น 2557 WY160 อ932ก 2557 10

 
 
ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.