เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

ตำราหลักการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช


ตำราหลักภาควิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

 

ลำดับที่    
ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง
ปีที่พิมพ์    
จำนวน
1 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิในกลุ่มที่เลือกสรร : บุคลิกภาพผิดปกติ พฤติกรรมก้าวร้าวและการถูกทารุณกรรม ขวัญพนม ธรรมไทย                   2564 5
2 คู่มือการดูและผู้ป่วยจิตเวชสำหรับนักศึกษาพยาบาล ขวัญเรือน สนิทวงศ์ 
ณ อยุธยา
2556 27
3 การพยาบาลจืตเวชและสุขภาพจิต ฉวีวรรณ  สัตยธรรม 2556 25
4 จิตเสชศาสตร์ Psychiatry นวนันท์ ปิยะวัฒน์กูล 2563 10
5 การพยาบาลผู้ได้รับยาทางจิตเวช นิตยา ตากวิริยะนันท์ 2562 10
6 จิตเวชศิริราช DSM-๕ นันทวัช สิทธิรักษ์ 2559 5
7 การพยาบาลจิตเวช : แนวทางปฎิบัติ เนตดา วงศ์ทองมานะ 2563 13
8
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ Mental Health and Psychiatric Nursing
มุกข์ดา  ผดุงยาม 2561 10
9 จิตเวชศาสตร์รามาธิบดี มาโนช  หล่อตระกูล 2558 20
10 การพยาบาลจิตเวช วัณา  เจี๊ยบนา 2556 10
11 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1 วาทินี  สุขมาก 2556 25
12 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2 วาทินี  สุขมาก 2556 15
13 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ศรีพิมล  ดิษยบุตร 2555 25
14
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ Psychiatric  Nursing
ยาใจ  สิทธิมงคล 2561 15
15 ตำราจิตเวช ฉบับปรับปรุง DSM-V สมภพ  เรืองตระกูล 2557 10
16
การพยาบาลจิตเวทและสุขภาพจิต : ศาสตร์ และศิลป์สู่การปฎิบัติ 1
สายฝน  เอกวรากูร 2558 10
17
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต : ศาสตร์และศิลป์สู่การปฏิบัติ 2
สายฝน  เอกวรางกูร 2558 10
18 สุขภาพจิตและจิตเวช ศริญญา  จริงมาก 2564 5
19
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช : การประยุกต์ใช้กรณ๊เลือกสรร
เอกอุมา  อิ้มคำ 2564 5
20
การพยาบาลจิตเวช : สารสื่อประสาทกับการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับยาทางจิตเวช
เอื้อญาติ  ชูชื่น 2557 10

 
ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.