เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

ตำราหลักการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช


ตำราหลักภาควิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

่่ลำดับที่ ชื่อหนังสือ ผู้แต่ง ปีพ.ศ. จำนวนเล่ม
1. การพยาบาลจิตเวชสู่การปฏิบัติ เล่ม 1 ขวัญพนมพร ธรรมไทย 2554 25
2. คู่มือการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสำหรับนักศึกษาพยาบาล ขวัญเรือน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 2556 27
3. การพยาบาลจิตเวช (ฉบับปรับปรุง)เล่ม 1 ฉวีวรรณ สัตยธรรม,บก. 2556 25
4. จิตเวชศาสตร์ นวนันท์ ปิยะวัฒน์กูล,บก 2563 10
5. การพยาบาลผู้ที่ได้รับยาทางจิตเวช นิตยา ตากวิริยะนันท์ 2562 10
6. จิตเวชศิริราช DSM-5 นันทวัช สิทธิรักษ์,บก. 2559 5
7. การพยาบาลจิตเวช:แนวทางการปฏิบัติ เนตดา วงศ์ทองมานะ 2563 10
8. การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ มุกข์ดา ผดุงยาม 2561 10
9. จิตเวชศาสตร์รามาธิบดี มาโนช หล่อตระกูล,บก. 2558 10
10. การพยาบาลจิตเวช วีนา เจี๊ยบนา,บก. 2556 10
11. การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1 วาทินี สุขมาก 2556 20
12. การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2 วาทินี สุขมาก 2557 5
13. สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ศรีพิมล ดิษยบุตร 2555 20
14. การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ ยาใจ สทธิมงคล,บก. 2561 5
15. ตำราจิตเวชศาสตร์ สมภพ เรืองตระกูล 2557 10
16. การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต : ศาสตร์และศิลป์สู่การปฎิบัติ 1 สายฝน เอกวรางกูร 2558 10
17. การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต : ศาสตร์และศิลป์สู่การปฎิบัติ 2 สายฝน เอกวรางกูร 2558 10
18. การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย 2554 20
19. การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช : การประยุกต์ใช้กรณีเลือกสรร เอกอุมา อิ้มคำ 2564 5
20. การพยาบาลจิตเวช : สารสื่อประสาทกับการพยาบาลผุ้ป่วยที่ได้รับยาจิตเวช เอื้อญาติ ชูชื่น 2557 10

ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.