เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

ตำราหลักการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช


ตำราหลักภาควิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

 
ลำดับ
ที่
ชื่อหนังสือ ผู้แต่ง ปีพ.ศ. หมวดหมู่ จำนวน
(เล่ม)
1 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตในกลุ่มที่เลือกสรร:บุคลิกภาพผิดปกติ พฤติกรรมก้าวร้าวและการถูกทารุณกรรม ขวัญพนม ธรรมไทย 2564 WY160 ข269ก 2564  5
2 คู่มือการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสำหรับนักศึกษาพยาบาล ขวัญเรือน สนิทวงศ์
ณ อยุธยา
2556 WM25 ค695 2556  27
3 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ฉวีวรรณ  สัตยธรรม  2556 WY160 ก492 2556  25
4 จิตเวชศาสตร์ Psychiatry นวนันท์ ปิยะวัฒน์กูล 2563 WM100 จ464 2563 10
5 การพยาบาลผู้ที่ได้รับยาทางจิตเวช นิตยา ตากวิริยะนันท์ 2562 QV77 น577ก 2562 10
6 จิตเวชศิริราช DSM-5 นันทวัช   สิทธิรักษ์ 2559 WM100 จ464 2559 5
7 การพยาบาลจิตเวช : แนวทางการปฏิบัติ เนตดา วงศ์ทองมานะ 2563 WY160 น949ก 2563 13
8 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ มุกข์ดา ผดุงยาม 2561 WY160 ม614ก 2561 10
9 จิตเวชศาสตร์รามาธิบดี มาโนช หล่อตระกูล 2558 WM100 จ464 2558 20
10 การพยาบาลจิตเวช   วีณา เจี๊ยบนา 2556 WY160 กร492 2556 10
11 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1   วาทินี สุขมาก 2556 WY160 ว464ก 2556  25
12 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2 วาทินี สุขมาก 2556 WY160 ว464ก ล.2556 15
13 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ศรีพิมล ดิษยบุตร 2555 WY160 ศ231ส 2555  25
14 การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ ยาใจ สิทธิมงคล 2561 WY160 ก492 2561  15
15 ตำราจิตเวช ฉบับปรับปรุง DSM-V สมภพ เรืองตระกูล 2557 WM160 ส277ต 2557 10
16 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต:ศาสตร์และศิลป์สู่การปฏิบัติ 1 สายฝน เอกวรางกูร 2558 WY160 ก492 ล.1 2558 10
17 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต:ศาสตร์และศิลป์สู่การปฏิบัติ 2 สายฝน เอกวรางกูร 2558 WY160 ก492ล.2 2558 10
18 สุขภาพจิตและจิตเวช ศริญญา จริงมาก 2564 WM100 ศ171ส 2564 5
19 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช : การประยุกต์ใช้กรณีเลือกสรร  เอกอุมา อิ้มคำ 2564 WY160 อ885ก 2564 5
20 การพยาบาลจิตเวช : สารสื่อประสาทกับการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับยาทางจิตเวช เอื้อญาติ ชูชื่น 2557 WY160 อ932ก 2557 10

 
 
ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.