เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

ระเบียบการใช้ห้องสมุด


    ระเบียบการใช้ห้องสมุด

 
           

1. นำบัตรประจำตัวนักศึกษามาทุกครั้งที่ยืมหนังสือ
2. การยืมทุกครั้งต้องใช้ บัตรประจำตัวนักศึกษา ของตัวเอง ห้ามนำบัตรนักศึกษาของผู้อื่นยืมโดยเด็ดขาด ถ้าหากห้องสมุดจับได้ จะตัดสิทธ์การยืมหนังสือ นาน 1 เดือน และเจ้าของบัตรถูกตัดสิทธ์การยืมเป็นเวลา 1 เดือนเช่นกัน (โดยยึดบัตรประจำตัวนักศึกษาไว้ที่ห้องสมุด )

3. ถ้าหนังสือชำรุดหรือสูญหาย ต้องชดใช้ชื่อเรื่องเดิม ผู้แต่งเดิม หากไม่สามารถชดใช้หนังสือเดิมได้ ต้องชำระเงินค่าหนังสือเป็น 2 เท่า  รวมทั้งค่าปรับย้อนหลัง (ต้องชำระหรือชดใช้ให้เสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์ที่แจ้งหายกับห้องสมุด )
4. วารสารใหม่ให้ยืม นำไปถ่ายเอกสารเท่านั้น                            
5. นักศึกษาพยาบาล และเจ้าหน้าที่มีสิทธ์ยืมหนังสือวิชาการวารสารเย็บเล่ม วิจัยและสิ่งพิมพ์
    ต่าง ๆ ได้ครั้งละไม่เกิน 5
เล่ม กำหนดคืน 7 วัน 
6. อาจารย์ยืมหนังสือ ตำรา  คู่มือ สิ่งพิมพ์ทุกชนิด ได้ครั้งละ 15 เล่ม กำหนดคืน 2 เดือน         วารสาร วิจัยยืมได้ 2 สัปดาห์ 
การยืมหนังสือแหล่งฝึก  เพื่อไปศึกษาค้นคว้า  ขณะฝึกภาคปฎิบัตินอกสถานที่ให้ยืมได้เป็นกลุ่มๆ ละ  10 เล่ม

หนังสือสำรอง   ยืมได้  1 คืน  ตั้งแต่เวลา  16.00.  เป็นต้นไป  จะต้องคืนภายในวันรุ่งขึ้น หนังสือที่ห้ามยืมออกจากห้องสมุด   ค้นคว้าได้เฉพาะในห้องสมุดเท่านั้น   คือ 1.หนังสือพจนานุกรม  สารานุกรม  หนังสืออ้างอิง 2.หนังสือพิมพ์รายวัน  นิตยสาร  วารสารฉบับใหม่
เล่มปลีก
  อัตราค่าปรับกรณีส่งหนังสือเกินกำหนด  1.หนังสือตำราวิชาการ ปรับวันละ  2 บาท  2.หนังสือที่ยืม ในสมุดกรณีพิเศษ ปรับวันละ  5 บาท  3.หนังสือสำรอง ปรับวันละ  5 บาท  การจองหนังสือ    ในกรณีที่ผู้ใช้  ต้องการหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งจาก ห้องสมุด  แต่ปรากฎว่า ผู้ใช้คนอื่น ยืมไปก่อนแล้ว  โปรดแจ้งความจำนง  ในการที่จะขอจองหนังสือเล่มนั้นต่อเจ้าหน้าที่ที่โต๊ะรับ-จ่ายหนังสือหรือผู้ใช้ บริการสามารถจองหนังสือในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง   

       สืบค้นข้อมูล  /  Internet      
1. คีย์รหัสนักศึกษา เข้าระบบ
2.คลิกที่  Internet Explorer เข้าเว็บตามที่นักศึกษาต้องการค้นข้อมูลวิธีการสืบค้นฐานข้อมูล     
1. คีย์รหัสนักศึกษา
2.เข้าเว็บวิทยาลัย ฯ
www.bcnsk.ac.th 

 
 

 

ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.