1549 1859 1568 1065 1429 1518 1259 1631 1934 1218 1021 1664 1591 1219 1415 1053 1747 1893 1974 1776 1166 1399 1081 1307 1365 1467 1247 1438 1329 1318 1964 1708 1283 1024 1560 1660 1093 1152 1090 1190 1986 1843 1787 1070 1938 1860 1760 1611 1169 1301 1436 1456 1020 1706 1068 1566 1552 1285 1689 1455 1744 1528 1884 1547 1776 1783 1809 1743 1849 1940 1343 1971 1915 1234 1612 1231 1005 1860 1899 1943 1254 1888 1966 1893 1077 1731 1338 1316 1958 1857 1240 1927 1848 1134 1193 1421 1803 1511 1939 BCNSK ULIB

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

ระเบียบการใช้ห้องสมุด


    ระเบียบการใช้ห้องสมุด

 
           

1. นำบัตรประจำตัวนักศึกษามาทุกครั้งที่ยืมหนังสือ
2. การยืมทุกครั้งต้องใช้ บัตรประจำตัวนักศึกษา ของตัวเอง ห้ามนำบัตรนักศึกษาของผู้อื่นยืมโดยเด็ดขาด ถ้าหากห้องสมุดจับได้ จะตัดสิทธ์การยืมหนังสือ นาน 1 เดือน และเจ้าของบัตรถูกตัดสิทธ์การยืมเป็นเวลา 1 เดือนเช่นกัน (โดยยึดบัตรประจำตัวนักศึกษาไว้ที่ห้องสมุด )

3. ถ้าหนังสือชำรุดหรือสูญหาย ต้องชดใช้ชื่อเรื่องเดิม ผู้แต่งเดิม หากไม่สามารถชดใช้หนังสือเดิมได้ ต้องชำระเงินค่าหนังสือเป็น 2 เท่า  รวมทั้งค่าปรับย้อนหลัง (ต้องชำระหรือชดใช้ให้เสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์ที่แจ้งหายกับห้องสมุด )
4. วารสารใหม่ให้ยืม นำไปถ่ายเอกสารเท่านั้น                            
5. นักศึกษาพยาบาล และเจ้าหน้าที่มีสิทธ์ยืมหนังสือวิชาการวารสารเย็บเล่ม วิจัยและสิ่งพิมพ์
    ต่าง ๆ ได้ครั้งละไม่เกิน 5
เล่ม กำหนดคืน 7 วัน 
6. อาจารย์ยืมหนังสือ ตำรา  คู่มือ สิ่งพิมพ์ทุกชนิด ได้ครั้งละ 15 เล่ม กำหนดคืน 2 เดือน         วารสาร วิจัยยืมได้ 2 สัปดาห์ 
การยืมหนังสือแหล่งฝึก  เพื่อไปศึกษาค้นคว้า  ขณะฝึกภาคปฎิบัตินอกสถานที่ให้ยืมได้เป็นกลุ่มๆ ละ  10 เล่ม

หนังสือสำรอง   ยืมได้  1 คืน  ตั้งแต่เวลา  16.00.  เป็นต้นไป  จะต้องคืนภายในวันรุ่งขึ้น หนังสือที่ห้ามยืมออกจากห้องสมุด   ค้นคว้าได้เฉพาะในห้องสมุดเท่านั้น   คือ 1.หนังสือพจนานุกรม  สารานุกรม  หนังสืออ้างอิง 2.หนังสือพิมพ์รายวัน  นิตยสาร  วารสารฉบับใหม่
เล่มปลีก
  อัตราค่าปรับกรณีส่งหนังสือเกินกำหนด  1.หนังสือตำราวิชาการ ปรับวันละ  2 บาท  2.หนังสือที่ยืม ในสมุดกรณีพิเศษ ปรับวันละ  5 บาท  3.หนังสือสำรอง ปรับวันละ  5 บาท  การจองหนังสือ    ในกรณีที่ผู้ใช้  ต้องการหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งจาก ห้องสมุด  แต่ปรากฎว่า ผู้ใช้คนอื่น ยืมไปก่อนแล้ว  โปรดแจ้งความจำนง  ในการที่จะขอจองหนังสือเล่มนั้นต่อเจ้าหน้าที่ที่โต๊ะรับ-จ่ายหนังสือหรือผู้ใช้ บริการสามารถจองหนังสือในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง   

       สืบค้นข้อมูล  /  Internet      
1. คีย์รหัสนักศึกษา เข้าระบบ
2.คลิกที่  Internet Explorer เข้าเว็บตามที่นักศึกษาต้องการค้นข้อมูลวิธีการสืบค้นฐานข้อมูล     
1. คีย์รหัสนักศึกษา
2.เข้าเว็บวิทยาลัย ฯ
www.bcnsk.ac.th 

 
 

 

ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.