1579 1948 1274 1015 1507 1245 1378 1390 1495 1088 1658 1415 1987 1218 1819 1215 1194 1851 1256 1327 1759 1653 1634 1956 1905 1902 1315 1202 1626 1983 1963 1843 1360 1625 1560 1380 1524 1455 1074 1287 1454 1541 1506 1072 1163 1576 1252 1282 1111 1230 1859 1990 1642 1541 1855 1696 1018 1078 1981 1655 1205 1269 1649 1071 1459 1432 1911 1702 1866 1269 1071 1028 1201 1614 1258 1326 1500 1923 1147 1910 1294 1925 1762 1758 1869 1348 1992 1030 1484 1375 1915 1207 1296 1563 1123 1050 1814 1623 1600 BCNSK ULIB

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

ประวัติความเป็นมาห้องสมุด วพบ. สงขลา

ประวัติห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

           ห้องสมุดเปิดบริการครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2509  ณ  อาคารเรียน ชั้น 2  ตึกอำนวยการเก่า ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2532  ได้ขยายพื้นที่
เพิ่มขึ้น ขนาด 2 ห้องเรียนภายในชั้นที่ 2 ของอาคารหลังเดิม เนื่องจากปัจจุบันอาคารหลังนี้ชำรุดมากห้องสมุดจึงได้ย้ายอีกครั้ง ในปี
พ.ศ. 2536 โดยมาอยู่ที่ชั้นล่างอาคารเรียน 3  (หอปาล์ม) มีพื้นที่ 288  ตารางเมตร สามารถจุผู้อ่านได้ 140 คน และต่อมา ใน ปี พ.ศ.2543 ห้องสมุดได้ย้ายอีกครั้งมาที่  ชั้นล่าง  ตึกอาคารใหม่ 6 ชั้น  มีพื้นที่ 576 ตารางเมตรสามารถจุผู้อ่านได้ 250 คน  ทางห้อง
สมุดได้จัดซื้อหนังสือด้วยเงินงบประมาณและเงินอุดหนุนปัจจุบันได้มีหนังสือเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทุกปี 


  ปรัชญา  จัดระเบียบทรัพยากรห้องสมุดให้เป็นระบบและบริการอย่างรวดเร็ว         

 วัตถุประสงค์ของงานห้องสมุด     

1.  การจัดการดำเนินงานเกี่ยวกับงานเทคนิค          
          1.1 จัดซื้อ จัดหาตำรา เอกสาร และสิ่งพิมพ์รัฐบาลเข้าห้องสมุดเพื่อให้บริการแกคณะอาจารย์ นักศึกษา และบุคคลภายนอก
          1.2 จัดซื้อ จัดหาวารสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเข้าห้องสมุด เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอก
          1.3 เพื่อเก็บหนังสือตำรา เอกสาร และสิ่งพิมพ์รัฐบาลไว้เป็นหมวดหมู่ อย่างมีระบบ สะดวกต่อการศึกษาค้นคว้า ได้อย่างรวดเร็ว
          1.4 การเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ ที่ห้องสมุดให้บริการ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

2. การดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริการ           
          2.1 เพื่อให้บริการยืม-คืนหนังสือ ตำรา เอกสารและสิ่งพิมพ์รัฐบาลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
          2.2 เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
          2.3 เพื่อให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุด

3. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหาร  
          3.1 เพื่อบริหารจัดการงานห้องสมุด ให้สอดคล้องกับนโยบายของวิทยาลัยฯ 
          3.2 ประสานงานกับหน่วยงานห้องสมุดอื่น ๆ ในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ       

   "ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  ULIBM  (Union  Library  Management)  เป็นระบบที่เกิด บูรณาการจากประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่าสิบปี   ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ งานห้องสมุดตลอดจนผู้พัฒนาได้ทำงานกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติขนาดใหญ่ระดับมหาวิทยาลัย  ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  ไม่ว่าจะเป็นระบบ  INNOPAC,  VTLS,  HORIZON ฯลฯ อีกทั้ง ระบบสหบรรณานุกรม (Union Catalog)   ในประเทศไทยและญี่ปุ่น    ทำให้ผู้พัฒนานำความรู้  ความชำนาญและประสบการณ์มาพัฒนาระบบสำหรับห้องสมุดขนาดกลางและขนาดเล็ก  ให้ได้ มาตรฐานสากลในการจัดเก็บและการค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศ     เพื่อให้แหล่งสารสนเทศ หรือห้องสมุดมีระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ได้มาตรฐานใช้งาน    และสามารถเชื่อมต่อแลกเปลี่ยน ข้อมูลกับระบบห้องสมุดอื่นได้ในอนาคต  ซึ่งผู้พัฒนาระบบได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ที่จะ เลือกใช้โปรแกรมสามารถไว้วางใจในการพัฒนาและดูและระบบต่อไปในอนาคต"

สมพงษ์ เจริญศิริ

    ลักษณะเด่นของโปรแกรม  

 • มีการอัพเกรดเสมอ เพราะผู้พัฒนาทำงานเกี่ยวข้องกับงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยโดยตรง ทำให้เห็นแนวโน้มของการพัฒนาโปรแกรมในอนาคต และเทคโนโลยีใหม่ ๆ นำมาใช้กับห้องสมุด
 • ได้มาตรฐาน สามารถทำงานร่วมกับห้องสมุดมาตรฐานระดับสากล เพราะจัดเก็บฐานข้อมูลวัสดุสารสนเทศโดยใช้มาตรฐาน MARC สามารถโอนถ่ายข้อมูลกับระบบห้องสมุดมาตรฐานได้ทั่วประเทศและทั่วโลก
 • รับฟังความคิดเห็น หลายฟังก์ชันและโมดูล สร้างขึ้นมาจากความคิดเห็นและความต้องการของผู้ปฏิบัติงานจริง และยังรับฟังความต้องการ เพื่อปรับปรุงสิ่งใหม่ ๆ ที่ใช้ประโยชน์ได้จริงเสมอ
 • ฟรี นอกจากเป็นโปรแกรมฟรีแล้ว ยังสามารถทำงานโดยเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นของฟรี (ทั้ง OS และระบบฐานข้อมูล เป็นของฟรี ไม่ต้องเสียงบประมาณเพิ่ม)
 • ออนไลน์ เป็นโปรแกรมที่ทำงานแบบ Client-Server แบบ web-based ที่มีการรักษาความปลอดภัย

    โครงสร้าง  ของโปรแกรม   

 • ส่วนของโปรแกรม แบ่งออกเป็นส่วนหลัก ๆ 2 ส่วน คือ
  • เจ้าหน้าที่สูงสุด
  • บรรณารักษ์
  • ผู้เข้าใช้บริการทางหน้าเว็บไซต์

     โมดูลต่าง ๆ ของโปรแกรม

     โปรแกรม ULIBM มีโมดูลครบตามความต้องการและมาตรฐานของห้องสมุด ทำให้ใช้งานได้กับห้องสมุดได้ครบทุกด้าน สำหรับรายละเอียดของแต่ละโมดูลและความสามารถ เชิญดูรายละเอียดได้จากคู่มือการใช้ออนไลน์

 


   


ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.