เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

วารสารทางการพยาบาลอังกฤษและภาษาไทย

 

 

รายชื่อวารสารวิชาชีพทางการพยาบาลต่างประเทศ จำนวน  ๑๑  ชื่อเรื่อง

 

๑.  Journal of Nursing Education    

๒.  Journal  of  Psychosocial Nursing Mental Health Services

๓.  Nursing Research

๔. Pediatric  Nursing

๕.  Public  Health Nursing : PHN

๖. Journal    of  Obstetric  Gynecology  & Neonatal  Nursing : JOGNN

๗.  Critical  Care  Nursing Clinics of  North American

๘.  Journal  of  Gerontological Nursing

๙. Journal  of  Nursing  Administration : JONA

๑๐. American Journal  of  Nursing : AJN

๑๑.  Medsurg Nursing


 

วารสารวิชาชีพทางการพยาบาลในประเทศ จำนวน  ๑๙ ชื่อเรื่อง  

๑.วารสารสภาการพยาบาล
๒.วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
๓.วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๔.วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๕.วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
๖.วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๗.วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์
๘. วารสารรามาธิบดีพยาบาลสาร
๙.วารสารวิจัยทางการพยาบาล
๑๐.วารสารการพยาบาลและการศึกษา
๑๑. วารสารการพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๑๒. วารสารพยาบาลมหาวิทยาลัยสยาม
๑๓.วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก
๑๔. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
๑๕.วารสารกองการพยาบาล
๑๖. วารสารพยาบาลทหารบก
 

 


ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.