เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

ตำราหลักการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์

 

ลำดับที่

ชื่อหนังสือ

ผู้แต่ง

ปีที่พิมพ์

จำนวน

1

สาระหลักทางการพยาบาลมารดา ทารกแรกเกิดและการผดุงครรภ์ เล่มที่ 2 (ระยะตั้งครรภ์ )

จันทรรัตน์  เจริญสันติ

2557

10

2

ทักษะทางการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์

ดาริน  โต๊ะกานิ

2556

 20

3

การพยาบาลในระยะตั้งครรภ์

ฐิเทียมศร  ทองสวัสดิ์

2556

 10

4

การพยาบาลในระยะคลอด

นันทพร แสนสิริพันธ์

2558

  10

5

การพยาบาล : สตรีวัยเจริญพันธ์ุและทารกแรกเกิด

ปฐมพร  โพธิ์ถาวร

2564

  15

6

การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2 

มณีภรณ์  โสมานุสรณ์

2556

  30

7

ปฎิบัติการพยาบาลสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา

ยุวดี  วัฒนานาท์

2557

 25

8

การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 1

วรรณรัตน์  จงเจริยยา

2557

 10

9

การพยาบาลมารดาหลังคลอดที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม

ศิริพันธ์ุ  ศิริพันธ์ุ

2557

 11

10

สาระหลักทางการพยาบาลมารดา ทารกแรกเกิดและการผดุงครรภ์ เล่มที่ 1 (ระยะตั้งครรภ์)

อำไพ  จารุวัชรพานิชกุล

2557

 10

11

การพยาบาลสตรีที่มีโรคร่วมกับการตั้งครรภ์

กนกวรรณ  ฉันชนะมงคล

2559 10

12

การพยาบาลสตรีที่มีภาวะฉุกเฉินในระยะตั้งครรภ์

 

ชฎาภรณ์  วัฒนวิไล

2558

 20

13

การพยาบาลมารดาและทารก เล่ม 2

ฐิติพร  อิงคถาวรวงศ์

2559

 10

14 

การพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรีที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน

บังอร  ศุภวิทิตพัฒนา

2562

 10

15

ตำราสูติศาสตร์

ประภัทร  วานิชพงษ์พันธุ์

2560

 20

16

การพยาบาลสตรีระยะตั้งครรภ์

ปิยะนันท์  ลิมเรืองรอง

2560

 10

17

เรียนรู้สูติศาสตร์จากศัพท์ พรพรรณ  ภูสาหัส 2559 20

18

การดูแลอย่างมีคุณภาพในเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ วิบูลย์   เรืองชัยนิคม 2559 25

19

การพยาบาลมารดาที่มีการคลอดยากและการช่วยคลอด ศิริวรรณ  แสงอินทร์ 2557 10
20 การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3 ศรีเกียรติ  อนันต์สวัสดิ์ 2560 10
21 การพยาบาลสูติศาสตร์ : ภาวะปกติในระยะคลอด สุภาพ  ไทยแท้ 2556 30

22

Midwifery & women s health nurse practitioner certification review guide Beth M.Kelsey 2016 1

 

 

 

 

 

 

 


ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.