เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

ตำราหลักทางการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์

ตำราหลักทางการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์


ลำดับที่    
ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง
ปีที่พิมพ์    
จำนวน
1 สาระหลักทางการพยาบาลมารดาทารกแรกเกิดและการผดุงครรภ์ เล่ม 2       (ระยะตั้งครรภ์) จันทรรัตน์ เจริญสันติ,บก.            2557 10
2 ทักษะทางการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ดาริน  โต๊ะกานิ 2556 20
3 การพยาบาลในระยะตั้งครรภ์ เทียมศร  ทองสวัสดิ์ 2556 10
4 การพยาบาลในระยะคลอด : แนวคิดทฤษฏีสู่การปฏิบัติ นันทพร  แสงศิริพันธ์ 2558 10
5 การพยาบาล : สตรีวัยเจริญพันธ์ุและทารกแรกเกิด ปฐมพร  โพธิ์ถาวร 2564 15
6 การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2 มณีภรณ์  โสมานุสรณ์ 2556 30
7 ปฎิบัติการพยาบาลสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา ยุวดี  วัฒนานนท์ 2557 25
8 การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 1 วรรณรัตน์ จงเจริยยานนท์ 2557 10
9 การพยาบาลมารดาหลังคลอดที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม ศิริพันธุ์  ศิริพันธ์ุ 2557 11
10 สาระหลักทางการพยาบาลมารดาทารกแรกเกิดและการผดุงครรภ์ เล่มที่ 1 (ระยะตั้งครรภ์) อำไพ  จารุวัชรพานิชกุล 2557 10
11 การพยาบาลสตรีที่มีโรคร่วมกับการตั้งครรภ์ กนกวรรณ ฉันชนะมงคล 2559 10
12 การพยาบาลสตรีที่มีภาวะฉุกเฉินในระยะตั้งครรภ์ ชฎาภรณ์  วัฒนวิไล 2558 20
13 การพยาบาลมารดาและทารก เล่ม 2 ฐิติพร  อิงคถาวรวงศ์ 2559 10
14 การพยาบาลและการผดุงครรภ์:สตรีที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน บังอร ศุภวิทตพัฒนา 2562 10
15 ตำราสูติศาสตร์ ประภัทร วานิชพงษ์พันธ์ุ 2560 20
16 การพยาบาลสตรีระยะตั้งครรภ์ ปิยนันท์ ลิมเรืองรอง 2560 10
17 เรียนรู้สูติศาสตร์จากศัพท์ พรพรรณ ภูสาหัส 2559 20
18 การดูแลอย่างมีคุณภาพในเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ วิบูลย์ เรืองชัยนิคม 2559 25
19 การพยาบาลมารดาที่มีการคลอดยากและการช่วยคลอด ศิริวรรณ แสงอินทร์ 2557 10
20 การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3 ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ 2560 10
21 การพยาบาลสูติศาสตร์ : ภาวะปกติในระยะคลอด สุภาพ ไทยแท้ 2556 30

ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.