เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

ตำราหลักการศึกษาทั่วไป

 

ลำดับที่

ชื่อหนังสือ

ผู้แต่ง

ปีที่พิมพ์

หมายเหตุ

1

หลักการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนและฝึกแต่งประโยค

ฉัตรกมล  อัตรคุปต์

2550

 

2

เทคนิคการแปล

นเศ  สุรสิทธิ์

2550

 

3

สนทนาภาษาอังกฤษสำหรับครอบครัว

ลำดวน  (ธนพล) จาดใจดี

2550

 

4

วลีฝึกพูดภาษาอังกฤษสำหรับงานพยาบาล

วุฒิชัย  ธนาธรรมวัตร

2550

 

5

Advanced English Grammar for high learners

สำราญ  คำยิ่ง

2550

 

6

การพูดต่อชุมนุมชน

สมิต  สัชณุกร

2551

 

7

เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย

ชูศรี  วงศ์รัตนะ

2553

 

8

เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติ วิจัยและการประเมินผลการศึกษา หน่วยที่ 1-8

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2550

 

9

เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติ วิจัยและการประเมินผลการศึกษา หน่วยที่ 9-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2550

 

10

21 วิธีจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด

สุวิทย์  มูลคำ

2550

 

11

English for nursing and  health  care students ( student’s book)

โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก

2555

 

 

12

English for nursing and  health care students ( work book)

โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก

2555

 

13

English for nurses

Sutharoj, Siripen

2013

 

14

จิตวิทยาทั่วไป

สุวรี  ศิวะแพทย์

2549

 

15

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยบูรพา

2549

 

16

สารสนเทศทางการพยาบาล

สุกัญญา  ประจุศิลป์

2550

 

17

เอกสารการสอนชุดวิชา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต เล่มที่ 1-2

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2549

 

18

เอกสารประกอบการสอนวิชาภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต

กัญญ์สิริ  จันทร์เจริญ

2555

 

19

รายงานการวิจัยเรื่องภูมิปัญญาไทยในตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

กัญญ์สิริ  จันทร์เจริญ และ

อมาวสี  อัมพันศิริรัตน์

2554

 

20

ภูมิปัญญาไทยกับการพัฒนาการศึกษา

ภาณุวัฒน์  ภักดีวงศ์

2552

 

21

ความคิดและความคิดสร้างสรรค์

วนิช  สุชารัตน์

2547

 

22

พัฒนาทักษะการคิด พิชิตการสอน

สุคนธ์  สินธพานนท์

2552

 

23

กลยุทธ์...การสอนคิดสร้างสรรค์

สุวิทย์  มูลคำ

2547

 

24

กลยุทธ์...การสอน คิดอย่างมีวิจารณญาณ

สุวิทย์  มูลคำ

2547

 

 

25

เอกสารคำสอนวิชาทักษะชีวิต

กัญญ์สิริ  จันทร์เจริญ

2555

 

26

จิตวิทยาทั่วไป

วิไลวรรณ  ศรีสงคราม และคณะ

2549

 

27

การคิดเชิงสังเคราะห์

เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์

2549

 

28

เอกสารคำสอนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

กัญญ์สิริ  จันทร์เจริญ

2555

 

29

สังเคราะห์องค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง

อภิชัย  พันธเสน และคณะ, บก.

2550

 

30

กระบวนการกลุ่ม

กาญจนา  ไชยพันธุ์

2549

 

31

วิถีชุมชน : คู่มือการเรียนรู้ที่ทำให้งานชุมชนง่ายได้ผลและสนุก

โกมาตร  จึงเสถียรทรัพย์

2548

 

32

เอกสารวิชามนุษย์กับการอยู่ร่วมกัน

บุษกร  โกมลภมร

2553

 

33

เอกสารการสอนชุดวิชาสังคมมนุษย์ หน่วยที่ 1-8

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2549

 

34

เอกสารการสอนชุดวิชาสังคมมนุษย์ หน่วยที่ 9-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2550

 

35

คู่มือการใช้งาน Windows XP และ Office 2003

ศรีไพร  ศักดิ์รุ่งพงศากุล

2548

 

36

คู่มือเรียนรู้และการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ฉบับสมบูรณ์

พิษณุ  ปุระศิริ

2553

 

37

การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS

ธานินทร์  ศิลป์จารุ

2553

 

38

สถิติสำหรับงานวิจัย

กัลยา  วานิชย์บัญชา

2548

 

39

คู่มือการใช้โปรแกรม SPSS เวอร์ชั่น 12

ประกายรัตน์  สุวรรณ

2548

 

40

การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล

กัลยา  วานิชย์บัญชา

2555

 

 


 

 

 

 

 

 

 


ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.