เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

ตำราหลักการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์

 

ลำดับที่

ชื่อหนังสือ

ผู้แต่ง

ปีที่พิมพ์

จำนวน

1

การพยาบาลสตรีที่มีโรคร่วมกับการตั้งครรภ์

กนกวรรณ ฉันธนะมงคล

2559

 10

2

การพยาบาลสตรีที่มีภาวะฉุกเฉินในระยะตั้งครรภ์และคลอด

ชฎาภรณ์ วัฒนวิไล

2558

 20

3

การพยาบาลมารดาและทารก เล่ม 2

ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์

2559

 10

4

การพยาบาลผดุงครรภ์ เล่ม3 : สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อน

นันทพร แสนสิริพันธ์

2555

  20

5

ตำราสูติศาสตร์ =Modern textbook of obstetrics

ประภัทร  วานิชพงษ์พันธ์,บก.

2560

  20

6

การพยาบาลสตรีระยะตั้งครรภ์

ปิยะนันท์  ลิมเรืองรอง,บก.

2560

  10

7

เรียนรู้สูติศาสตร์จากศัพท์

พรพรรณ  ภูสาหัส

2559

 20

8

การดูแลอย่างมีคุณภาพในเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

วิบูลย์  เรืองชัยนิคม,บก.

2559

 25

9

การพยาบาลมารดาที่มีการคลอดยากและการช่วยคลอด

ศิริวรรณ  แสงอินทร์

2557

 10

10

การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม3

ศรีเกียรติ  อนันต์สวัสดิ์

2560

 10

11

การพยาบาลสูติศาสตร์ : ภาวะผิดปกติในระยะคลอด

สุภาพ  ไทยแท้

2556 30

12

การพยาบาลสูติศาสตร์ :ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์
 

สุภาวดี  เครือโชติกุล

2554

 25 

13

EMidwifery & women s health nurse practitioner certification review guide

Sutharoj, Siripen edited by Beth M.Kelsey.Sudbury

2016

 1

14

Maternity & women s health care

Deitra Leonard Lowdermilk and Shannon E.Perry

2012

 1

15

การพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรีในระยะคลอดและหลังคลอด

ปิยะนุช  ชูโต

2563

 10

16

การพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรีที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน

บังอร  ศุภวิทิตพัฒนา ,บก.

2562

 10

 

       

 

 

 

 

 

 

 


ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.