1147 1851 1678 1271 1083 1280 1444 1991 1559 1321 1442 1195 1824 1715 1264 1892 1745 1226 1012 1571 1176 1520 1313 1655 1021 1217 1120 1798 1590 1179 1256 1265 1813 1423 1988 1921 1846 1786 1952 1030 1415 1437 1660 1479 1747 1103 1729 1004 1860 1367 1422 1011 1728 1426 1236 1652 1704 1188 1323 1614 1325 1073 1086 1597 1507 1793 1251 1196 1601 1658 1078 1490 1398 1146 1345 1792 1478 1725 1945 1510 1286 1380 1106 1516 1199 1544 1484 1060 1712 1605 1968 1727 1262 1011 1774 1657 1824 1597 1613 BCNSK ULIB

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

การยืมหนังสือแหล่งฝึก

   ขั้นตอนการยืมหนังสือแหล่งฝึก 

1.นักศึกษาเลือกหนังสือที่ต้องการพร้อมขอแบบฟอร์มการยืมหนังสือแหล่งฝึกได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนห้องสมุด

   1.1 กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ที่ห้องสมุดกำหนดให้ครบถ้วน

ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

วันที่......เดือน .......พ.ศ.....................

เรื่อง  ขอยืมหนังสือกรณีพิเศษ

เรียน  บรรณารักษ์ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

เนื่องด้วยข้าพเจ้า (นาง,นางสาว,นาย)............................นามสกุล.........นักศึกษาชั้นปีที่ .....................

ฝึกภาคปฏิบัติวิชา...................ณ.........................ตึก.............ตั้งแต่วันที่.................ถึง....................
มีความประสงค์ขอยืมหนังสือเพื่อนำไปประกอบการศึกษาภาคปฏิบัติในครั้งนี้ จำนวน 10 เล่มดังรายการต่อไปนี้

(หากเกินกำหนดข้าพเจ้ายินดีจ่ายค่าปรับตามระเบียบที่กำหนด)

1............................................................เลขบาร์โค๊ต..................................

2............................................................เลขบาร์โค๊ต..................................

3............................................................เลขบาร์โค๊ต..................................

4............................................................เลขบาร์โค๊ต..................................

5............................................................เลขบาร์โค๊ต..................................

6............................................................เลขบาร์โค๊ต..................................

7............................................................เลขบาร์โค๊ต..................................

8............................................................เลขบาร์โค๊ต..................................

9............................................................เลขบาร์โค๊ต.................................

10......................................................... เลขบาร์โค๊ต.................................

หนังสือดังกล่าวจะคืนห้องสมุดภายในวันที่............................................  จึงเรียมาเพื่อขออนุมัติ

ขอแสดงความนับถือ

              (....................................)

                   ชั้นปีที่ ...............

 กรอกรายชื่อสมาชิกในกลุ่มทั้งหมดที่ไปฝึก

1……………………เลขที่.......................... 6……………………เลขที่..........................

2…………………….เลขที่........................ 7……………………เลขที่..........................

3…………………….เลขที่........................ 8……………………เลขที่..........................

4…………………….เลขที่........................ 9……………………เลขที่..........................

5…………………….เลขที่........................ 10……………………เลขที่..........................

 

2.เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนำไปยืมกับเจ้าหน้าที่ห้องสมุดที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย

3.เจ้าหน้าที่รับยืมพร้อมกำหนดวันส่งหนังสือตามเวลาที่ฝึกปฏิบัติพร้อมหลักฐานบัตรสมาชิกห้องสมุดจำนวน 1 ใบแนบไว้กับแบบฟอร์มการยืมให้เรียบร้อย

4.นักศึกษาเขียนชื่อแหล่งฝึกและเวลากำหนดส่งที่ใบกำหนดส่งของหนังสือทุกเล่มเพื่อสะดวกในการส่งคืน

5.ให้คืนหนังสือตามเวลาที่กำหนด

6.กรณีหนังสือฝึกงานหายจะต้องเสียค่าปรับและค่าหนังสือ2 เท่าของราคาหนังสือตามระเบียบห้องสมุด 

หมายเหตุ

    ห้องสมุดให้บริการยืมหนังสือแล่งฝึกเป็นรายกลุ่ม

**ไม่ควรฝากหนังสือส่งคืนห้องสมุด ควรนำส่งด้วยตนเอง**

 


ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.