1794 1445 1798 1980 1938 1210 1095 1646 1994 1261 1302 1896 1430 1708 1482 1610 1578 1211 1957 1980 1704 1313 1708 1474 1658 1496 1873 1717 1785 1668 1709 1543 1331 1661 1945 1182 1832 1446 1454 1240 1655 1072 1128 1831 1215 1180 1775 1210 1478 1394 1513 1070 1071 1884 1437 1637 1862 1620 1499 1904 1949 1638 1808 1830 1721 1708 1800 1578 1294 1397 1586 1824 1744 1437 1894 1957 1425 1565 1443 1519 1618 1397 1004 1289 1436 1030 1721 1468 1297 1707 1245 1031 1258 1903 1991 1866 1648 1026 1237 BCNSK ULIB

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

ประวัติความเป็นมาห้องสมุด วพบ. สงขลา

ประวัติห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

           ห้องสมุดเปิดบริการครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2509  ณ  อาคารเรียน ชั้น 2  ตึกอำนวยการเก่า ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2532  ได้ขยายพื้นที่
เพิ่มขึ้น ขนาด 2 ห้องเรียนภายในชั้นที่ 2 ของอาคารหลังเดิม เนื่องจากปัจจุบันอาคารหลังนี้ชำรุดมากห้องสมุดจึงได้ย้ายอีกครั้ง ในปี
พ.ศ. 2536 โดยมาอยู่ที่ชั้นล่างอาคารเรียน 3  (หอปาล์ม) มีพื้นที่ 288  ตารางเมตร สามารถจุผู้อ่านได้ 140 คน และต่อมา ใน ปี พ.ศ.2543 ห้องสมุดได้ย้ายอีกครั้งมาที่  ชั้นล่าง  ตึกอาคารใหม่ 6 ชั้น  มีพื้นที่ 576 ตารางเมตรสามารถจุผู้อ่านได้ 250 คน  ทางห้อง
สมุดได้จัดซื้อหนังสือด้วยเงินงบประมาณและเงินอุดหนุนปัจจุบันได้มีหนังสือเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทุกปี 


  ปรัชญา  จัดระเบียบทรัพยากรห้องสมุดให้เป็นระบบและบริการอย่างรวดเร็ว         

 วัตถุประสงค์ของงานห้องสมุด     

1.  การจัดการดำเนินงานเกี่ยวกับงานเทคนิค          
          1.1 จัดซื้อ จัดหาตำรา เอกสาร และสิ่งพิมพ์รัฐบาลเข้าห้องสมุดเพื่อให้บริการแกคณะอาจารย์ นักศึกษา และบุคคลภายนอก
          1.2 จัดซื้อ จัดหาวารสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเข้าห้องสมุด เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอก
          1.3 เพื่อเก็บหนังสือตำรา เอกสาร และสิ่งพิมพ์รัฐบาลไว้เป็นหมวดหมู่ อย่างมีระบบ สะดวกต่อการศึกษาค้นคว้า ได้อย่างรวดเร็ว
          1.4 การเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ ที่ห้องสมุดให้บริการ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

2. การดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริการ           
          2.1 เพื่อให้บริการยืม-คืนหนังสือ ตำรา เอกสารและสิ่งพิมพ์รัฐบาลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
          2.2 เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
          2.3 เพื่อให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุด

3. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหาร  
          3.1 เพื่อบริหารจัดการงานห้องสมุด ให้สอดคล้องกับนโยบายของวิทยาลัยฯ 
          3.2 ประสานงานกับหน่วยงานห้องสมุดอื่น ๆ ในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ       

   "ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  ULIBM  (Union  Library  Management)  เป็นระบบที่เกิด บูรณาการจากประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่าสิบปี   ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ งานห้องสมุดตลอดจนผู้พัฒนาได้ทำงานกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติขนาดใหญ่ระดับมหาวิทยาลัย  ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  ไม่ว่าจะเป็นระบบ  INNOPAC,  VTLS,  HORIZON ฯลฯ อีกทั้ง ระบบสหบรรณานุกรม (Union Catalog)   ในประเทศไทยและญี่ปุ่น    ทำให้ผู้พัฒนานำความรู้  ความชำนาญและประสบการณ์มาพัฒนาระบบสำหรับห้องสมุดขนาดกลางและขนาดเล็ก  ให้ได้ มาตรฐานสากลในการจัดเก็บและการค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศ     เพื่อให้แหล่งสารสนเทศ หรือห้องสมุดมีระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ได้มาตรฐานใช้งาน    และสามารถเชื่อมต่อแลกเปลี่ยน ข้อมูลกับระบบห้องสมุดอื่นได้ในอนาคต  ซึ่งผู้พัฒนาระบบได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ที่จะ เลือกใช้โปรแกรมสามารถไว้วางใจในการพัฒนาและดูและระบบต่อไปในอนาคต"

สมพงษ์ เจริญศิริ

    ลักษณะเด่นของโปรแกรม  

 • มีการอัพเกรดเสมอ เพราะผู้พัฒนาทำงานเกี่ยวข้องกับงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยโดยตรง ทำให้เห็นแนวโน้มของการพัฒนาโปรแกรมในอนาคต และเทคโนโลยีใหม่ ๆ นำมาใช้กับห้องสมุด
 • ได้มาตรฐาน สามารถทำงานร่วมกับห้องสมุดมาตรฐานระดับสากล เพราะจัดเก็บฐานข้อมูลวัสดุสารสนเทศโดยใช้มาตรฐาน MARC สามารถโอนถ่ายข้อมูลกับระบบห้องสมุดมาตรฐานได้ทั่วประเทศและทั่วโลก
 • รับฟังความคิดเห็น หลายฟังก์ชันและโมดูล สร้างขึ้นมาจากความคิดเห็นและความต้องการของผู้ปฏิบัติงานจริง และยังรับฟังความต้องการ เพื่อปรับปรุงสิ่งใหม่ ๆ ที่ใช้ประโยชน์ได้จริงเสมอ
 • ฟรี นอกจากเป็นโปรแกรมฟรีแล้ว ยังสามารถทำงานโดยเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นของฟรี (ทั้ง OS และระบบฐานข้อมูล เป็นของฟรี ไม่ต้องเสียงบประมาณเพิ่ม)
 • ออนไลน์ เป็นโปรแกรมที่ทำงานแบบ Client-Server แบบ web-based ที่มีการรักษาความปลอดภัย

    โครงสร้าง  ของโปรแกรม   

 • ส่วนของโปรแกรม แบ่งออกเป็นส่วนหลัก ๆ 2 ส่วน คือ
  • เจ้าหน้าที่สูงสุด
  • บรรณารักษ์
  • ผู้เข้าใช้บริการทางหน้าเว็บไซต์

     โมดูลต่าง ๆ ของโปรแกรม

     โปรแกรม ULIBM มีโมดูลครบตามความต้องการและมาตรฐานของห้องสมุด ทำให้ใช้งานได้กับห้องสมุดได้ครบทุกด้าน สำหรับรายละเอียดของแต่ละโมดูลและความสามารถ เชิญดูรายละเอียดได้จากคู่มือการใช้ออนไลน์

 


   


ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.