1197 1108 1912 1466 1619 1814 1902 1496 1302 1998 1546 1747 1962 1946 1666 1876 1762 1188 1938 1441 1708 1523 1280 1717 1099 1112 1875 1273 1673 1610 1795 1200 1469 1229 1043 1963 1924 1361 1505 1786 1793 1250 1758 1503 1742 1768 1598 1092 1357 1473 1991 1152 1922 1117 1591 1032 1801 1051 1806 1989 1667 1084 1725 1332 1497 1483 1241 1402 1148 1591 1422 1124 1906 1781 1730 1259 1526 1663 1520 1333 1800 1505 1452 1204 1426 1341 1417 1070 1641 1034 1621 1768 1637 1398 1425 1174 1548 1266 1586 BCNSK ULIB

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 รายละเอียดเกี่ยวกับ USOUNDEX
  กลับหน้าหลัก
U-SOUNDEX


U-SOUNDEX คือ ระบบการสืบค้นโดยค้นหาคำที่มีการออกเสียงคล้ายกัน ซึ่งพัฒนาขึ้นมาให้สนับสนุนกับระบบสืบค้นผ่าน UPAC (Union Library Management) โดยเฉพาะ
โดยใช้เทคนิคดูจากการออกเสียงของคำเป็นหลัก ซึ่งได้พัฒนาต่อขึ้นมาจาก soundex ซึ่งใช้กันทั่วโลก แต่ว่า soundex สนับสนุนเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น ส่วน U-SOUNDEX ที่พัฒนาขึ้นมานี้ ออกแบบมาให้สนับสนุนภาษาไทยโดยเฉพาะ ซึ่งมีรายละเอียดการเปลี่ยนสระและพยัญชนะดังนี้


กลับ
รายละเอียดการแปลงคำ
แปลงเป็น t ตร์ แปลงเป็น ค่าว่าง อ็ แปลงเป็น ค่าว่าง อ์ แปลงเป็น ค่าว่าง
1 แปลงเป็น ค่าว่าง 2 แปลงเป็น ค่าว่าง 3 แปลงเป็น ค่าว่าง 4 แปลงเป็น ค่าว่าง
5 แปลงเป็น ค่าว่าง 6 แปลงเป็น ค่าว่าง 7 แปลงเป็น ค่าว่าง 8 แปลงเป็น ค่าว่าง
9 แปลงเป็น ค่าว่าง W แปลงเป็น 0 w แปลงเป็น 0 z แปลงเป็น 2
z แปลงเป็น 2 a แปลงเป็น 0 b แปลงเป็น 1 c แปลงเป็น 2
d แปลงเป็น 3 e แปลงเป็น 0 f แปลงเป็น 1 g แปลงเป็น 2
h แปลงเป็น 0 i แปลงเป็น 0 j แปลงเป็น 2 k แปลงเป็น 2
l แปลงเป็น 4 m แปลงเป็น 5 n แปลงเป็น 5 o แปลงเป็น 0
q แปลงเป็น 2 p แปลงเป็น 1 r แปลงเป็น 6 s แปลงเป็น 2
t แปลงเป็น 3 u แปลงเป็น 0 v แปลงเป็น 1 x แปลงเป็น 2
y แปลงเป็น 0 A แปลงเป็น 0 B แปลงเป็น 1 C แปลงเป็น 2
D แปลงเป็น 3 E แปลงเป็น 0 F แปลงเป็น 1 G แปลงเป็น 2
H แปลงเป็น 0 I แปลงเป็น 0 J แปลงเป็น 2 K แปลงเป็น 2
L แปลงเป็น 4 M แปลงเป็น 5 N แปลงเป็น 5 O แปลงเป็น 0
P แปลงเป็น 1 Q แปลงเป็น 2 R แปลงเป็น 6 S แปลงเป็น 2
T แปลงเป็น 3 U แปลงเป็น 0 V แปลงเป็น 1 X แปลงเป็น 2
Y แปลงเป็น 0 Z แปลงเป็น 2 แปลงเป็น ค่าว่าง แปลงเป็น ค่าว่าง
แปลงเป็น ค่าว่าง แปลงเป็น ค่าว่าง แปลงเป็น a แปลงเป็น ค่าว่าง
แปลงเป็น t แปลงเป็น t แปลงเป็น t แปลงเป็น t
แปลงเป็น t แปลงเป็น t แปลงเป็น k แปลงเป็น k
แปลงเป็น n แปลงเป็น n แปลงเป็น t แปลงเป็น k
แปลงเป็น m แปลงเป็น k แปลงเป็น p แปลงเป็น p
แปลงเป็น p แปลงเป็น p แปลงเป็น p แปลงเป็น f
แปลงเป็น f แปลงเป็น c แปลงเป็น c แปลงเป็น c
แปลงเป็น s แปลงเป็น s แปลงเป็น s แปลงเป็น s
แปลงเป็น h แปลงเป็น h แปลงเป็น n แปลงเป็น n
แปลงเป็น n แปลงเป็น d แปลงเป็น d แปลงเป็น o
แปลงเป็น y แปลงเป็น y แปลงเป็น g แปลงเป็น k
แปลงเป็น v อิ์ แปลงเป็น ค่าว่าง อื แปลงเป็น E อ์ แปลงเป็น ค่าว่าง
อู แปลงเป็น U อุ แปลงเป็น U อรรอ แปลงเป็น a เออร์ แปลงเป็น R
เออ แปลงเป็น R เอือะ แปลงเป็น E เอียะ แปลงเป็น e อึ แปลงเป็น E
อือ แปลงเป็น E อือ แปลงเป็น E เอือ แปลงเป็น E เอีย แปลงเป็น e
อะ แปลงเป็น a อี แปลงเป็น i อิ แปลงเป็น i ใอ แปลงเป็น I
ไอ แปลงเป็น I อัย แปลงเป็น I เอาะ แปลงเป็น O เอา แปลงเป็น O
เอ แปลงเป็น A แอะ แปลงเป็น A แอ แปลงเป็น A อำ แปลงเป็น u
โอะ แปลงเป็น q โอ แปลงเป็น q แปลงเป็น a 0 แปลงเป็น ค่าว่าง


ประโยชน์ด้านการหาคำใกล้เคียง

วิทยาการ แปลงได้เป็น vityakan
มีคำที่ใกล้เคียงคือ วิทยาการผลิต , วิทยาคาร , สหวิทยาการ
เอเชีย แปลงได้เป็น oAcAiy
มีคำที่ใกล้เคียงคือ ทวีปเอเชีย , อาเจียน , คนเอเชีย , คนเอเชีย

ประโยชน์เมื่อการใช้คำค้นไม่ถูก

หากค้นด้วยคำว่า โลกาพิ แปลงได้เป็น nqkapi
มีคำที่ใกล้เคียงคือ โลกาภิวัตน์

ประโยชน์เมื่อต้องการหาคำอื่น ๆ ที่ยาวกว่า

หากค้นด้วยคำว่า โรคจิต แปลงได้เป็น nqkcit
มีคำที่ใกล้เคียงคือ โรคจิตเภท , โรงพยาบาลโรคจิต

กลับ

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.