1675 1190 1412 1498 1841 1563 1920 1479 1736 1687 1033 1504 1543 1045 1302 1405 1573 1381 1593 1494 1709 1969 1787 1778 1311 1781 1417 1422 1248 1473 1174 1527 1474 1731 1786 1500 1282 1124 1918 1591 1365 1574 1656 1743 1463 1454 1094 1385 1890 1635 1341 1170 1604 1692 1195 1750 1655 1343 1319 1215 1302 1420 1651 1965 1921 1215 1735 1885 1679 1861 1860 1435 1934 1826 1865 1034 1711 1563 1258 1903 1127 1440 1503 1202 1901 1056 1673 1274 1270 1858 1140 1300 1346 1212 1391 1784 1232 1381 1549 BCNSK ULIB

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

ระเบียบการใช้ห้องสมุด


    ระเบียบการใช้ห้องสมุด

 
           

1. นำบัตรประจำตัวนักศึกษามาทุกครั้งที่ยืมหนังสือ
2. การยืมทุกครั้งต้องใช้ บัตรประจำตัวนักศึกษา ของตัวเอง ห้ามนำบัตรนักศึกษาของผู้อื่นยืมโดยเด็ดขาด ถ้าหากห้องสมุดจับได้ จะตัดสิทธ์การยืมหนังสือ นาน 1 เดือน และเจ้าของบัตรถูกตัดสิทธ์การยืมเป็นเวลา 1 เดือนเช่นกัน (โดยยึดบัตรประจำตัวนักศึกษาไว้ที่ห้องสมุด )

3. ถ้าหนังสือชำรุดหรือสูญหาย ต้องชดใช้ชื่อเรื่องเดิม ผู้แต่งเดิม หากไม่สามารถชดใช้หนังสือเดิมได้ ต้องชำระเงินค่าหนังสือเป็น 2 เท่า  รวมทั้งค่าปรับย้อนหลัง (ต้องชำระหรือชดใช้ให้เสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์ที่แจ้งหายกับห้องสมุด )
4. วารสารใหม่ให้ยืม นำไปถ่ายเอกสารเท่านั้น                            
5. นักศึกษาพยาบาล และเจ้าหน้าที่มีสิทธ์ยืมหนังสือวิชาการวารสารเย็บเล่ม วิจัยและสิ่งพิมพ์
    ต่าง ๆ ได้ครั้งละไม่เกิน 5
เล่ม กำหนดคืน 7 วัน 
6. อาจารย์ยืมหนังสือ ตำรา  คู่มือ สิ่งพิมพ์ทุกชนิด ได้ครั้งละ 15 เล่ม กำหนดคืน 2 เดือน         วารสาร วิจัยยืมได้ 2 สัปดาห์ 
การยืมหนังสือแหล่งฝึก  เพื่อไปศึกษาค้นคว้า  ขณะฝึกภาคปฎิบัตินอกสถานที่ให้ยืมได้เป็นกลุ่มๆ ละ  10 เล่ม

หนังสือสำรอง   ยืมได้  1 คืน  ตั้งแต่เวลา  16.00.  เป็นต้นไป  จะต้องคืนภายในวันรุ่งขึ้น หนังสือที่ห้ามยืมออกจากห้องสมุด   ค้นคว้าได้เฉพาะในห้องสมุดเท่านั้น   คือ 1.หนังสือพจนานุกรม  สารานุกรม  หนังสืออ้างอิง 2.หนังสือพิมพ์รายวัน  นิตยสาร  วารสารฉบับใหม่
เล่มปลีก
  อัตราค่าปรับกรณีส่งหนังสือเกินกำหนด  1.หนังสือตำราวิชาการ ปรับวันละ  2 บาท  2.หนังสือที่ยืม ในสมุดกรณีพิเศษ ปรับวันละ  5 บาท  3.หนังสือสำรอง ปรับวันละ  5 บาท  การจองหนังสือ    ในกรณีที่ผู้ใช้  ต้องการหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งจาก ห้องสมุด  แต่ปรากฎว่า ผู้ใช้คนอื่น ยืมไปก่อนแล้ว  โปรดแจ้งความจำนง  ในการที่จะขอจองหนังสือเล่มนั้นต่อเจ้าหน้าที่ที่โต๊ะรับ-จ่ายหนังสือหรือผู้ใช้ บริการสามารถจองหนังสือในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง   

       สืบค้นข้อมูล  /  Internet      
1. คีย์รหัสนักศึกษา เข้าระบบ
2.คลิกที่  Internet Explorer เข้าเว็บตามที่นักศึกษาต้องการค้นข้อมูลวิธีการสืบค้นฐานข้อมูล     
1. คีย์รหัสนักศึกษา
2.เข้าเว็บวิทยาลัย ฯ
www.bcnsk.ac.th 

 
 

 

ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.