เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code กลับ
 ชื่อเรื่อง 
รามาธิบดีพยาบาลสาร = Ramathibodi nursing journal
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Ramathibodi nursing journal
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : ภาควิชาพยาบาลศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล [และ] สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี, 2538-
 เลขเรียก  วารสาร
 Frequency  รายสี่เดือน
 ลักษณะทางกายภาพ  เล่ม ; 26 ซม.
 ISSN  0857-8052
 ห้องสมุดมี  ULIB ปีที่, 11 ฉบับที่, 3 พ.ศ, 2548 ;ปีที่, 13 พ.ศ, 2550 ;ปีที่, 14 ฉบับที่, 1-2 พ.ศ, 2551 ;ปีที่, 13 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ, 2550 ขาดฉ.2 ;ปีที่, 14 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ, 2551 ขาด ฉ. 3 ;ปีที่, 15 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ, 2552 ขาด ฉ.2 ;ปีที่, 16 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ, 2553 ;ปีที่, 12 ฉบับที่, 1 พ.ศ, 2549 ;ปีที่, 7 ฉบับที่, 3 พ.ศ, 2544 ;ปีที่, 9 ฉบับที่, 2 พ.ศ, 2546 ;ปีที่, 7 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ, 2544 (ขาดฉ.3) ;ปีที่, 6 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ, 2543 ;ปีที่, 2 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ, 2539 ;ปีที่, 8 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ, 2545 ;ปีที่, 3 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ, 2540 ;ปีที่, 5 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ, 2542 ;ปีที่, 17 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ, 2554 ;ปีที่, 18 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ, 2555 Bound ;ปีที่, 19 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ, 2556 Bound ;ปีที่, 20 ฉบับที่, 1 พ.ศ, 2557-ปีที่, 20 ฉบับที่, 3 พ.ศ, 2557 ปีที่, 20 ฉบับที่, 1 พ.ศ, 2557,ปีที่, 20 ฉบับที่, 2 พ.ศ, 2557,ปีที่, 20 ฉบับที่, 3 พ.ศ, 2557;ปีที่, 21 ฉบับที่, 1 พ.ศ, 2558 ;ปีที่, 21 ฉบับที่, 2 พ.ศ, 2558 ;ปีที่, 21 ฉบับที่, 3 พ.ศ, 2558 ;ปีที่, 22 ฉบับที่, 1 -3 พ.ศ, 2559 ปีที่, 22 ฉบับที่, 1 พ.ศ, 2559,ปีที่, 22 ฉบับที่, 2 พ.ศ, 2559,ปีที่, 22 ฉบับที่, 3 พ.ศ, 2559;ปีที่, 23 ฉบับที่, 1 - 3 พ.ศ, 2560 ปีที่, 23 ฉบับที่, 1 พ.ศ, 2560,ปีที่, 23 ฉบับที่, 2 พ.ศ, 2560,ปีที่, 23 ฉบับที่, 3 พ.ศ, 2560;ปีที่, 24 ฉบับที่, 1 - 3 พ.ศ, 2561 ปีที่, 24 ฉบับที่, 1 พ.ศ, 2561,ปีที่, 24 ฉบับที่, 2 พ.ศ, 2561,ปีที่, 24 ฉบับที่, 3 พ.ศ, 2561;ปีที่, 25 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ, 2562 ปีที่, 25 ฉบับที่, 1 พ.ศ, 2562,ปีที่, 25 ฉบับที่, 2,ปีที่, 25 ฉบับที่, 3 พ.ศ, 2562
 หัวเรื่อง  มหาวิทยาลัยมหิดล. --คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี.--ภาควิชาพยาบาลศาสตร์--วารสาร
 หัวเรื่อง  สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี--วารสาร
 หัวเรื่อง  พยาบาล--วารสาร
 ผู้แต่งนิติบุคคล  สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมสื่อการสอนเสมือนจริงโดยใช้สมาร์ทโฟน สายสมร เฉลยกิตติ, สรินทร เชี่ยวโสธร, ญาดา นุ้ยเลิศ [(วารสาร ปีที่, 25 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ, 2562)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ผลของการให้โคลอสตรุ้มทางปากต่อระดับอิมมูโนโกลบูลลินเอในทารกเกิดก่อนกำหนด กฤษฏาภรณ์ ลบบำรุง, ทิพวัลย์ ดารามาศ, จริยา วิทยะศุภร [(วารสาร ปีที่, 25 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ, 2562)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การปรับตัวของผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ณัฐสุดา แสงบุญ, มุกดา เดชประพันธ์,สุปรีดา มั่นคง [(วารสาร ปีที่, 25 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ, 2562)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ผลของโปรแกรมการใช้สื่อวีดิทัศน์ช่วยสอนต่อความรู้และทักษะการดูแลทวารเทียมในญาติผู้ดูแลที่มีทวารเทียมรายใหม่ สุจินดา ลดาสุนทร, นิโรบล กนกสุนทรรัตน์, สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม [(วารสาร ปีที่, 25 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ, 2562)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ผลของโปรแกรมการดูแลอย่างต่อเนื่องต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของผู้ดูแลและกลุ่มอาการบาดเจ็บของผู้บาดเจ็บศีรษะเล็กน้อย พนิตนาฏ ลัม, ธรนุช ห้านิรัตศัย,ดิลก ตันทองทิพย์ [(วารสาร ปีที่, 25 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ, 2562)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ความปวด ความสามารถในการทำกิจกรรม และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีปัญหาข้อเข่าและข้อสะโพก : การศึกษาเปรียบเทียบก่อนและหลังผ่าตัด นันทิกานต์ แสงทอน...[และคณะ] [(วารสาร ปีที่, 25 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ, 2562)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความร่วมมือในการรักษาของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต กิตติมา แตงสาขา,วันทนา มณีศรีวงศ์กูล, พรรณวดี พุธวัฒนะ [(วารสาร ปีที่, 25 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ, 2562)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ประเมินโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ในเขตพื้นที่สุขภาพที่ 10 สุวภัทร นักรู้กำพลพัฒน์, นิชนันท์ สุวรรณกูฏ, อมรัตน์ ธนะสนธิ์ [(วารสาร ปีที่, 25 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ, 2562)]
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
  One Stop Service : ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   จัดการหนังสือโปรด   แจ้งรายการบรรณานุกรมผิดพลาด
ดูแบบ: กล่อง รายการ
BOUND
ปีที่, 20 ฉบับที่, 1 พ.ศ, 2557-ปีที่, 20 ฉบับที่, 3 พ.ศ, 2557
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
BOUND
ปีที่, 22 ฉบับที่, 1 -3 พ.ศ, 2559
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
BOUND
ปีที่, 23 ฉบับที่, 1 - 3 พ.ศ, 2560
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
BOUND
ปีที่, 24 ฉบับที่, 1 - 3 พ.ศ, 2561
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
BOUND
ปีที่, 25 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ, 2562
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >หนังสือทั่วไป

8 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่, 11 ฉบับที่, 3 พ.ศ, 2548
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
ARRIVED
ปีที่, 12 ฉบับที่, 1 พ.ศ, 2549
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
ARRIVED
ปีที่, 13 พ.ศ, 2550
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
ARRIVED
ปีที่, 13 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ, 2550 ขาดฉ.2
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
ARRIVED
ปีที่, 14 ฉบับที่, 1-2 พ.ศ, 2551
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
ARRIVED
ปีที่, 14 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ, 2551 ขาด ฉ. 3
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
ARRIVED
ปีที่, 15 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ, 2552 ขาด ฉ.2
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
ARRIVED
ปีที่, 16 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ, 2553
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
ARRIVED
ปีที่, 17 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ, 2554
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
BOUND
ปีที่, 18 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ, 2555 Bound
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
BOUND
ปีที่, 19 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ, 2556 Bound
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >หนังสือทั่วไป
ARRIVED
ปีที่, 2 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ, 2539
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
ARRIVED
ปีที่, 21 ฉบับที่, 1 พ.ศ, 2558
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
ARRIVED
ปีที่, 21 ฉบับที่, 2 พ.ศ, 2558
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
ARRIVED
ปีที่, 21 ฉบับที่, 3 พ.ศ, 2558
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
ARRIVED
ปีที่, 3 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ, 2540
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
ARRIVED
ปีที่, 5 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ, 2542
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
ARRIVED
ปีที่, 6 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ, 2543
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
ARRIVED
ปีที่, 7 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ, 2544 (ขาดฉ.3)
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
ARRIVED
ปีที่, 7 ฉบับที่, 3 พ.ศ, 2544
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
ARRIVED
ปีที่, 8 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ, 2545
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
ARRIVED
ปีที่, 9 ฉบับที่, 2 พ.ศ, 2546
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >หนังสือทั่วไป

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: รามาธิบดีพยาบาลสา..
Bib 13399109524

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.