เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

ตำราหลักการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ตำราหลักภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ลำดับที่ ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ ปีพิมพ์
1 เพลินตา  ศิริปการ และคณะ การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ระยะวิกฤต 2551
2 วารุณี  มีเจริญ แนวทางการวางแผนการพยาบาลผู้ป่วยทางอายุรกรรม เล่ม 1 2551
3 วิทยา  ศรีมาดา Clinical Practice Guideline 2011 2554
4 วิจิตรา  กุสุมภ์ การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตแบบองค์รวม 2553
5 สมพร  ชินโนรส, บก. การพยาบาลทางศัลยศาสตร์ เล่ม 4 2553
6 Joyce M. Black การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เล่ม 4 2553
7 ผ่องพรรณ  อรุณแสง การบันทึกกระบวนการพยาบาลผู้สูงอายุ : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ 2552
8 ผ่องพรรณ  อรุณแสง การพยาบาลปัญหาสำคัญของผู้สูงอายุ : การนำไปใช้ 2554
9 วลัยพร  นันท์ศุภวัฒน์ การพยาบาลผู้สูงอายุ : ความท้าทายกับภาวะประชากรสูงอายุ 2552
10 ศิริพันธุ์ สาสัตย์ การพยาบาลผู้สูงอายุ : ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางในการดูแล 2554
11 อรวรรณ  แผนคง การพยาบาลผู้สูงอายุ 2553
12 Ebersole, P. Toward health aging : human needs & nursing response 2008
 

 
ลำดับที่ ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ ปีพิมพ์
13 Ebersole, p. Gerontological nursing & healthy aging 2014
14 Eckman, M. Lippincott’s nursing guide to expert elder care 2011
15 คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 1 2553
16 คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 2 2554
17 คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 3 2553
18 ชมนาด  วรรณพรศิริ, บก. การพยาบาลผู้ใหญ่ เล่ม 1 2551
19 ธวัช  ประสาทฤทธา  และคณะ การพยาบาลออร์โธปิดิกส์ 2555
20 นันทนา  ธนาโนวรรณ ตำราการพยาบาลนรีเวช (ฉบับองค์รวม) 2553
21 ปราณี  ทู้ไพเราะ, บก. การพยาบาลอายุรศาสตร์ 2 2555
22 พรรณทิพย์  ฉายากุล, บก. ตำราโรคติดเชื้อ 1 2548
23 พรรณทิพย์  ฉายากุล, บก. ตำราโรคติดเชื้อ 2 2548
24 พูนทรัพย์  โสภารัตน์ การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาในการขับถ่ายปัสสาวะ 2548
25 ภาวพันธ์  ภัทรโกศล, บก. ไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก 2551
26 วรรณี  สัตยวิวัฒน์ การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ 2251
27 ศักดิ์ชาย  วงศกิตติศักดิ์ ตำราการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา 2551
 

 
ลำดับที่ ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ ปีพิมพ์
28 ศรีสุนทรา  เจิมวรพัฒน์ การพยาบาลหู คอ จมูก 2552
29 สมจิต หนุเจริญกุล, บก. การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 4 2552
30 เรณู  สอนเครือ, บก. แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล เล่ม 1 2553
31 สิริรัตน์  ฉัตรชัยสุชา และคณะ ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล 2550
32 อภิญญา  เพียรพิจารณา, บก. แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล เล่ม 2 2553
33 เอื้องพร  พิทักษ์สังข์ การพยาบาลและหัตถการทางตา 2554
34 Pery, Anne Griffin Nursing intervention & clinical skills 2012
35 Patricia A. Potter et al. Basic nursing 2011

 

 


ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.