เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

ตำราหลักการพยาบาลมารดาและการผดุงครรภ์

การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
 
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ จำนวนเล่ม
1. การพยาบาลในระยะตั้งครรภ์ เทียมศร ทองสวัสดิ์ 2556 10
2. ทักษะทางการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์  ดารินโต๊ะกานิ 2556 20
3. พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและการพยาบาลเพื่อการส่งเสริมสุขภาพหลังคลอด ปิยะนุช พรหมสาขา ณ สกลนคร 2551 5
4. การพยาบาลในระยะคลอด พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม 2553 3
5. การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2 มณีภรณ์ โสมานุสรณ์ 2556 30
6. ตำราสูติศาสตร์  มานี ปิยะอนันต์ 2553 10
7. การพยาบาลในระยะคลอด : แนวคิด ทฤษฎี สู่การปฏิบัติ นันทพร   แสนศิริพันธ์  2558 20
8. สูตินรีเวชวิทยาพื้นฐาน เมธาพันธ์   กิจพรธีรานันท์ 2553 8
9. ปฏิบัติการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  ยุวดี     วัฒนานนท์ 2557 25
10. การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 1 วรรณรัตน์   จงเจริญยานนท์ 2557 10
11. การพยาบาลมารดาหลังคลอด วิไลพรรณ   สวัสดิ์พาณิชย์ 2554 30
12. การลดปวดในระยะคลอดโดยไม่ใช้ยา  ศศิธร    พุมดวง 2554 10
13. การพยาบาลมารดาหลังคลอด ศิริพันธุ์    ศิริพันธุ์ 2557 11
14. Maternity and pediatric nursing  Ricci, Susan Scott. 2009 1
15. การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ : ที่มีภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ มณีภรณ์    โสมานุสรณ์ 2551 38
16. เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์  เยื้อน    ตันนิรันด 2551 5
17. เวชปฏิบัติปริกำเนิดในสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลง  วิทยา   ถิฐาพันธ์ 2553 5
18. เวชศาสตร์ปริกำเนิดในเวชปฏิบัติ วิทยา    ถิฐาพันธ์ 2552 10
19. การพยาบาลสตรีที่มีภาวะแทรกซ้อนระยะหลังคลอด  วิไลลักษณ์ วงศ์อาษา 2551 5
20. การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3 ศรีเกียรติ   อนันต์สวัสดิ์ 2558 10
21. ตำราคลอดก่อนกำหนด สายฝน      ชวาลไพบูลย์ 2553 6
22. การพยาบาลสูติศาสตร์ : ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์  สุภาวดี      เครือโชติกุล 2554 25
23. maternal newborn nursing womens health across the lifespan Davidson, Michele R. 2008 1
24. Maternity & Newborn Nursing       Perry,Shannon E. 2012 1
 
 
 

ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.