ดรรชนี

วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต = /SERIALS
Bib 13399113371
มีดรรชนีวารสาร
  •  การดูแลตนเองของพยาบาลตามหลักศาสนาอิสลาม
  •  ผลของกลุ่มบำบัดแบบหวนรำลึกความหลังที่เป็นสุขต่ออาการซึมเศร้าในผู้สูงอายุไทยที่เป็นโรคซึมเศร้า
  •  ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
  •  ผลของโปรแกรมการให้คำปรึกษาครอบครัวแก่ผู้ดูแลกับการลดภาระการดูแลผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังที่บ้าน
  •  การศึกษาผลของกิจกรรมที่มีต่อการฟื้นฟูสภาพจิตใจของเด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม
  •  ผลของโปดรแกรมการฝึกควบคุมพฤติกรรมตนเองต่อการบริโภคแอลกอฮอล์ของผู้เสพติดแอลกอฮอล์ชายที่ได้รับการบำบัดด้วยยา
  •  ปัจจัยทำนายการแสดงออกทางอารมณ์ของผู้ดูแลในครอบครัวผู้ป่วยจิตเภท
  •  ผลของโปรแกรมการแสริมสร้างพลังอำนาจต่อความสามารถในการเผชิญปัญหาของผู้พยายามฆ่าตัวตาย
  •  ผลของโปรแกรมการจัดการกับอารมณ์ต่อภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นตอนต้นที่มีปัญหาพฤติกรรม
  •  การบำบัดครอบครัว : บทบาทของพยาบาลจิตเวช= Family Intervention : Roles of Psychiatric Nurses/ อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย
  •  การพัฒนารูปแบบการฟื้นฟูภาวะวิกฤตสุขภาพจิตสำหรับสตรีหม้ายที่เผชิญอาการโรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญจากสถานการณ์ความรุนแรงชายแดนภาคใต้ ประเทศไทย= The Development of ment health crisis Rehabilitation model for widows who faced PTSD Symptoms from unrest situation in deep Southern Thailand/ ดารา การะเกษร และวินีกาญจน์ คงสุวรรณ
  •  ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตต่อภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลแห่งหนึ่ง= The Effect of Resilience Enhancing program on depression of Nursing Students at a Nursing College/ อายุพร กัยวิกัยโกศล, สุทธามาศ อนุธาตุ และพัชรินทร์ นินทจันทร์
  •  ประสบการณ์การสร้างเสริมสุขภาพจิตตามหลักศานาอิสลามของนักศึกษามหาวิทยาลัยไทยมุสลิมที่อยู่ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบ= Mental health promotion Experiences based on ISLAMIC Principles among Thai Muslim University students, who encounter with unrest situation/ ศรีสุดา วนาลีสิน, วีณา คันฉ้อง และวินีกาญจน์ คงสุวรรณ