ดรรชนี

วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต = /SERIALS
Bib 13399113371
มีดรรชนีวารสาร
  •  การส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โดย วินีกาญจน์ คงสุวรรณ
  •  การปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตชุมชนที่พึ่งประสงค์ในทศวรรษหน้าสำหรับเด็กที่มีปัญหาทางจิต/ ศิริพร เพ็งเจริญ,จินตนา ยูนิพันธุ์,สุนิศา สุขตระกูล