ดรรชนี

รามาธิบดีพยาบาลสาร = /วารสาร
Bib 13399109524
มีดรรชนีวารสาร
  •  การวิเคราะห์มโนทัศน์จิตวิญญาณ / ณัฐวรรณ สุวรรณ, ศรีพรรณ กันธวัง, สุมาลี เลิศมัลลิกาพร
  •  การออกกำลังกายเพื่อการฟื้นฟูสภาพในผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวที่มีอาการคงที่ / อมราวดี บุญยรัตน์
  •  ผลของการใช้นมแม่ร่วมกับการนวดปากกระตุ้นการดูดกลืนต่อประสิทธิภาพการดูดนมในทารกเกิดก่อนกำหนด / วิภาวรรณ ชัยลังกา, ทิพวัลย์ ดารามาศ, ชื่นฤดี คงศักดิ์ตระกูล
  •  ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพเพื่อจัดการความปวดในผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการผ่าตัด / กตกร ประสารวรณ์, อัจฉรียา ปทุมวัน, เรณู พุกบุญมี
  •  ผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่มีปัญหาซับซ้อนโดยผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงต่อผลลัพธ์ด้านผู้ป่วย / รัตนาภรณ์ จีระวัฒนะ, สิริมนต์ ริ้วตระกูล ประเทืองธรรม, อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ
  •  การศึกษาความรู้ในการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยที่ได้รับการระงับความรู้สึกทางไขสันหลัง / เพ็ญศิริ พุ่มหิรัญ, วรรณี องคฺวิเศษไพบูลย์, วัลภา อานันทศุภกุล
  •  การเปรียบเทียบผลของการใช้ผ้าพันหน้าท้องแบน 12 สายผูกด้วยเชือกกับผ้าพันหน้าท้องแบบ 3 สายติดเวลโครของสตรีหลังผ่าตัดคลอดในโรงพยาบาลรามาธิบดี/ พรศรี ดิสรเตติวัฒน์, นิตยา โรจนนิรันดร์กิจ
  •  การพัฒนาสื่อและผลของการใช้สื่อวีดิทัศน์ร่วมกับโจทย์สถานการณ์ต่อความรู้และความมั่นใจในการปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัยของนักศึกษาพยาบาล / วรรณา สนองเดช...[และคณะ]
  •  ผลของการให้โคลอสตรุ้มทางปากในทารกเกิดก่อนกำหนดต่ออัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล / วรรณภา ตั้งแต่ง, ทิพย์วัลย์ ดารามาศ,จริยา วิทยะศุภร
  •  คุณภาพชีวิตผู้ดูแลเด็กโรคมะเร็งขณะได้รับการรักษา / เขมวดี เพ็งละคร,อัจฉรียา ปทุมวัน, กมล เผือกเพ็ชร
  •  อุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงของภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้ป่วยสูงอายุที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล / ทิพเนตร งามกาละ, พรทิพย์ มาลาธรรม, อรพิชญา ไกรฤทธิ์
  •  การเปรียบเทียบการวัดพื้นที่แผล 3 วิธี โฟโตชอป อิมเมจเจ และวิสิเทรค / นิโรบล กนกสุนทรรัตน์...[และคณะ]
  •  การพัฒนาคลิปล็อคอุปกรณ์สำหรับรวบถุงคลุมกล้องผ่าตัดปลอดเชื้อและการประเมินประสิทธิผล / ธมกร พงษ์สุขเวชกุล, ณัฏฐชา เจียรนิลกุลชัย
  •  การพัฒนาภาวะผู้นำของผู้สูงอายุในการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน / วิญญ์ทัญญู บุญทัน, ขนิษฐา นันทบุตร, วรรณภา ศรีธัญรัตน์
  •  การประเมินผลการใช้เสาใส่ขวดแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือในบุคลากรทีมสุขภาพหน่วยตรวจผู้ป่วยฉุกเฉิน / สุมาวดี สกุนตนิยม, กำธร มาลาธรรม, พิรวดี ทิพย์ลุ้ย
  •  ผลของโปรแกรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเองในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จังหวัดนครปฐม / ประทุมพร เชาว์ฉลาด...[และคณะ]