ดรรชนี

รามาธิบดีพยาบาลสาร = /วารสาร
Bib 13399109524
มีดรรชนีวารสาร
  •  แนวคิดและบทบาทพยาบาลในการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ/ สุพรรณา ครองแถว และนพวรรณ เปียซื่อ
  •  ความเครียด และการเผชิญความเครียดของผู้ป่วยโรคมะเร็งหลังโพรงจมูกที่ได้รับการรักษาด้วยการฉายรังสีร่วมกับยาเคมีบำบัด/ ศุภกาญจน์ โอภาสรัตนกร, มุกดา เดชประพนธ์ และบัวหลวง สำแดงฤทธิ์
  •  ปัจจัยการทำนายการจัดการตนเองในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการรักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง/ อาทิตยา อติวิชญานนท์, ภาวนา กีรติยุติวงศ์ และสุภาภรณ์ ด้วงแพง
  •  ความสัมพันธ์ระหว่างอายุ ดัชนีมวลกาย และโรคร่วมกับการเกิดภาวะการตอบสนองการอักเสบทั่วร่างกายในผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจที่ห้องฉุกเฉิน/ ทิฏฐิ ศรีวิสัย, วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล และวิชชุดา เจริญกิจการ
  •  พฤติกรรมการดูแลเท้าของผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2/ หนึ่งฤทัย จันทร์อินทร์, อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ และพรทิพย์ มาลาธรรม
  •  ผลของโปรแกรมการพยาบาลผสมผสานนันทนาการบำบัดต่อความรู้สึกว้าเหว่ของผู้สูงอายุที่อาศัยในชุมชน/ อนัญญา เหล่ารินทอง และจิราพร เกศพิชญวัฒนา
  •  การประเมินโครงสร้างพัฒนาการผ่านการอ่านต่อพัฒนาการด้านภาษาของเด็กปฐมวัยและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอ่านของผู้ดูแล/ สุมาลา สว่างจิต, ชื่นฤดี คงศักดิ์ตระกูล และนิชรา เรืองดารกานนท์
  •  ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันภาวะกระดูกพรุนของนักศึกษาพยาบาล/ ธัชมน สินสูงสุด และนพวรรณ เปียซื่อ
  •  ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมความแข็งแกร่งในชีวิตต่อความวิตกกังวลของนักศึกษาพยาบาล/ กนกพร เรืองเพิ่มพูล, นฤมล สมรรคเสวี และพัชรินทร์ นินทจันทร์
  •  การประเมินผลการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคปีงบประมาณ 2554 ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : กรณีศึกษา/ อติญาณ์ ศรเกษตริน...[และคณะ]