เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สถานที่จัดเก็บวัสดุสารสนเทศ
  กลับหน้าหลัก

ลำดับที่ สาขาห้องสมุด/สถานที่จัดเก็บ
1ห้องสมุดผู้ช่วยพยาบาล
2ห้องสมุดหลัก
         main-book หนังสือทั่วไป (ขอยืมได้)
         main-fic นวนิยาย (ขอยืมได้)
         main-med-nurse หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล (ขอยืมได้)
         main-multimedia ห้องสื่อโสตทัศน์ (ขอยืมได้)
         main-news หนังสือพิมพ์
         main-repair ห้องซ่อม
         main-res วิจัย
         main-serial วารสาร
3ห้องสมุดหอพักเกาะยอ
         khoyo-book หนังสือทั่วไป (ขอยืมได้)
         khoyo-fic นวนิยาย (ขอยืมได้)
         khoyo-med-nurse หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล (ขอยืมได้)
         khoyo-multimedia ห้องสื่อโสตทัศน์ (ขอยืมได้)
         khoyo-news หนังสือพิมพ์
         khoyo-repair ห้องซ่อม
         khoyo-res วิจัย
         khoyo-serial วารสาร
กลับ
แผนที่ ห้องสมุดหลัก

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.