เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code กลับ
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต = The journal ofpsychiatric nursing and mental health
 ชื่อวารสาร  The journal of psychiatric nursing and mental health
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  The journal of psychiatric nursing and mental health
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย, 2530-
 เลขเรียก  SERIALS
 Frequency  ราย 6 เดือน
 ISSN  0857-4553
 ห้องสมุดมี  ULIB ปีที่, 23 ฉบับที่, 1-2 พ.ศ., 2552 ;ปีที่, 22 ฉบับที่, 1-2 พ.ศ., 2551 ;ปีที่, 21 ฉบับที่, 1-2 พ.ศ., 2550 ;ปีที่, 24 ฉบับที่, 2 พ.ศ., 2553 ;ปีที่, 24 ฉบับที่, 2 พ.ศ., 2553 ฉบับพิเศษ ;ปีที่, 24 ฉบับที่, 1 พ.ศ., 2553 ฉบับพิเศษ ;ปีที่, 14 ฉบับที่, 1 พ.ศ., 2543 ;ปีที่, 11 ฉบับที่, 1 พ.ศ., 2540 ;ปีที่, 24 ฉบับที่, 1-2 พ.ศ., 2553 ;ปีที่, 20 ฉบับที่, 1-2 พ.ศ., 2549 ;ปีที่, 18 ฉบับที่, 1-2 พ.ศ., 2547 ;ปีที่, 17 ฉบับที่, 1-2 พ.ศ., 2546 ;ปีที่, 16 ฉบับที่, 1-2 พ.ศ., 2545 ;ปีที่, 14 ฉบับที่, 1-2 พ.ศ., 2544 ;ปีที่, 14 ฉบับที่, 1-2 พ.ศ., 2543 ;ปีที่, 13 ฉบับที่, 1-2 พ.ศ., 2542 ;ปีที่, 12 พ.ศ., 2541 (ม.ค-ธ.ค) ;ปีที่, 19 ฉบับที่, 1-2 พ.ศ., 2548 ;ปีที่, 25 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ., 2554 Bound ;ปีที่, 27 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ., 2556 Bound ปีที่, 27 ฉบับที่, 1 พ.ศ., 2556,ปีที่, 27 ฉบับที่, 2 พ.ศ., 2556,ปีที่, 27 ฉบับที่, 3 พ.ศ., 2556;ปีที่, 28 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ., 2557 ปีที่, 28 ฉบับที่, 1 พ.ศ., 2557,ปีที่, 28 ฉบับที่, 2 พ.ศ., 2557,ปีที่, 28 ฉบับที่, 3 พ.ศ., 2557;ปีที่, 26 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ., 2555 ;ปีที่, 29 ฉบับที่, 1 - 3 พ.ศ., 2558 ปีที่, 29 ฉบับที่, 1 พ.ศ., 2558,ปีที่, 29 ฉบับที่, 2 พ.ศ., ;ปีที่, 26 ฉบับที่, 1 พ.ศ., 2555 ;ปีที่, 30 ฉบับที่, 1- 3 พ.ศ., 2559 ปีที่, 30 ฉบับที่, 1 พ.ศ., 2559,ปีที่, 30 ฉบับที่, 2 พ.ศ., 2559,ปีที่, 30 ฉบับที่, 3 พ.ศ., 2559;ปีที่, 31 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ., 2560 ปีที่, 31 ฉบับที่, 1 พ.ศ., 2560,ปีที่, 31 ฉบับที่, 2 พ.ศ., 2560,ปีที่, 31 ฉบับที่, 3 พ.ศ., 2560;ปีที่, 32 ฉบับที่,1-3 พ.ศ., 2561 ปีที่, 32 ฉบับที่, 2 พ.ศ., 2561,ปีที่, 32 ฉบับที่, 3 พ.ศ., 2561,ปีที่, 38 ฉบับที่, 1 พ.ศ., 2561;ปีที่, 33 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ., 2562 ปีที่, 33 ฉบับที่, 1 พ.ศ., 2562,ปีที่, 33 ฉบับที่, 2 พ.ศ., 2562,ปีที่, 33 ฉบับที่, 3 พ.ศ., 2562;ปีที่, 34 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ., 2563 ปีที่, 34 ฉบับที่, 1,ปีที่, 34 ฉบับที่, 2 พ.ศ., 2563,ปีที่, 34 ฉบับที่, 3 พ.ศ., 2563;ปีที่, 35 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ., 2564 ปีที่, 35 ฉบับที่, 1 พ.ศ., 2564,ปีที่, 35 ฉบับที่, 2 พ.ศ., 2564,ปีที่, 35 ฉบับที่, 3 พ.ศ., 2564
 หัวเรื่อง  สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย--วารสาร
 หัวเรื่อง  พยาบาลศาสตร์--วารสาร
 ผู้แต่งนิติบุคคล  สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โดย วินีกาญจน์ คงสุวรรณ [(SERIALS ปีที่, 11 ฉบับที่, 1 พ.ศ., 2540)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร [(SERIALS ปีที่, 25 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ., 2554)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตชุมชนที่พึ่งประสงค์ในทศวรรษหน้าสำหรับเด็กที่มีปัญหาทางจิต/ ศิริพร เพ็งเจริญ,จินตนา ยูนิพันธุ์,สุนิศา สุขตระกูล [(SERIALS ปีที่, 11 ฉบับที่, 1 พ.ศ., 2540)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การดูแลตนเองของพยาบาลตามหลักศาสนาอิสลาม [(SERIALS ปีที่, 29 ฉบับที่, 1 - 3 พ.ศ., 2558)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ผลของกลุ่มบำบัดแบบหวนรำลึกความหลังที่เป็นสุขต่ออาการซึมเศร้าในผู้สูงอายุไทยที่เป็นโรคซึมเศร้า [(SERIALS ปีที่, 29 ฉบับที่, 1 - 3 พ.ศ., 2558)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น [(SERIALS ปีที่, 29 ฉบับที่, 1 - 3 พ.ศ., 2558)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ผลของโปรแกรมการให้คำปรึกษาครอบครัวแก่ผู้ดูแลกับการลดภาระการดูแลผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังที่บ้าน [(SERIALS ปีที่, 29 ฉบับที่, 1 - 3 พ.ศ., 2558)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การศึกษาผลของกิจกรรมที่มีต่อการฟื้นฟูสภาพจิตใจของเด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม [(SERIALS ปีที่, 29 ฉบับที่, 1 - 3 พ.ศ., 2558)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ผลของโปดรแกรมการฝึกควบคุมพฤติกรรมตนเองต่อการบริโภคแอลกอฮอล์ของผู้เสพติดแอลกอฮอล์ชายที่ได้รับการบำบัดด้วยยา [(SERIALS ปีที่, 29 ฉบับที่, 1 - 3 พ.ศ., 2558)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ปัจจัยทำนายการแสดงออกทางอารมณ์ของผู้ดูแลในครอบครัวผู้ป่วยจิตเภท [(SERIALS ปีที่, 29 ฉบับที่, 1 - 3 พ.ศ., 2558)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ผลของโปรแกรมการแสริมสร้างพลังอำนาจต่อความสามารถในการเผชิญปัญหาของผู้พยายามฆ่าตัวตาย [(SERIALS ปีที่, 29 ฉบับที่, 1 - 3 พ.ศ., 2558)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ผลของโปรแกรมการจัดการกับอารมณ์ต่อภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นตอนต้นที่มีปัญหาพฤติกรรม [(SERIALS ปีที่, 29 ฉบับที่, 1 - 3 พ.ศ., 2558)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย [(SERIALS ปีที่, 28 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ., 2557)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การบำบัดครอบครัว : บทบาทของพยาบาลจิตเวช= Family Intervention : Roles of Psychiatric Nurses/ อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย [(SERIALS ปีที่, 29 ฉบับที่, 1 - 3 พ.ศ., 2558)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การพัฒนารูปแบบการฟื้นฟูภาวะวิกฤตสุขภาพจิตสำหรับสตรีหม้ายที่เผชิญอาการโรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญจากสถานการณ์ความรุนแรงชายแดนภาคใต้ ประเทศไทย= The Development of ment health crisis Rehabilitation model for widows who faced PTSD Symptoms from unrest situation in deep Southern Thailand/ ดารา การะเกษร และวินีกาญจน์ คงสุวรรณ [(SERIALS ปีที่, 29 ฉบับที่, 1 - 3 พ.ศ., 2558)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตต่อภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลแห่งหนึ่ง= The Effect of Resilience Enhancing program on depression of Nursing Students at a Nursing College/ อายุพร กัยวิกัยโกศล, สุทธามาศ อนุธาตุ และพัชรินทร์ นินทจันทร์ [(SERIALS ปีที่, 29 ฉบับที่, 1 - 3 พ.ศ., 2558)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ประสบการณ์การสร้างเสริมสุขภาพจิตตามหลักศานาอิสลามของนักศึกษามหาวิทยาลัยไทยมุสลิมที่อยู่ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบ= Mental health promotion Experiences based on ISLAMIC Principles among Thai Muslim University students, who encounter with unrest situation/ ศรีสุดา วนาลีสิน, วีณา คันฉ้อง และวินีกาญจน์ คงสุวรรณ [(SERIALS ปีที่, 29 ฉบับที่, 1 - 3 พ.ศ., 2558)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การส่งเสริมความร่วมมือในการรับประทานยาสำหรับผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน/ วัชรินทร์ วุฒิรณฤทธิ์. [(SERIALS ปีที่, 31 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ., 2560)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ปัจจัยทำนายความแข็งแกร่งในวัยรุ่นกลุ่มด้อยโอกาส= Factors Predicting Reslience in Underprivileged Adolescents / พัชรินทร์ นินทจันทร์...[และคณะ] [(SERIALS ปีที่, 31 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ., 2560)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร กลยุทธ์การพัฒนาพยาบาลวิชาชีพ ในการจัดการพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงของผู้ป่วยจิตเภชในโรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 10 / อัครเดช กลิ่นพิบูลย์,ชมพูนุท โมราชาติและกชพงศ์ สารการ. [(SERIALS ปีที่, 31 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ., 2560)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การศึกษาการปฏิบัติงานด้านจิตเวชและสุขภาพจิตชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน / ศิริลักษณ์ ช่วยดี,โสภิณ แสงอ่อน และพัชรินทร์ นินทจันทร์. [(SERIALS ปีที่, 31 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ., 2560)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ผลของโปรแกรมการบำบัดโรคโดยการแก้ปัญหาต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า / ธวัชชัย พละศักดิ์, รังสิมันต์ สุนทรไชยา และรัชนีกร อุปเสน. [(SERIALS ปีที่, 31 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ., 2560)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ผลของโปรแกรมส่งเสริมความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วยจิตเภท/ ชุติมา ทองอยู่ และเพ็ญนภา แดงด้อมยุทธ์. [(SERIALS ปีที่, 31 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ., 2560)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ผลของกลุ่มบำบัดทางพฤติกรรมต่อการบริโภคแอลกอฮอล์ของผู้ป่วยจิตเภทที่ใช้แอลกอฮอล์/ พุฒิชาดา จันทะคุณ และเพ็ญพักตร์ อุทิศ. [(SERIALS ปีที่, 31 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ., 2560)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ผลของโปรแกรมการให้ความรู้และประคับประคองที่เน้นการควบคุมความอยากดื่มแอลกอฮอล์ต่อการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในผู้ติดแอลกอฮอล์/ ศิวพร ไชยชนะ, อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย และสุนิศา สุขตระกูล. [(SERIALS ปีที่, 31 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ., 2560)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมแบบกลุ่มต่อพฤติกรรมการใช้ยาตามเกณฑ์การรักษาของผู้ป่วยสูงอายุโรคซึมเศร้า/ พิสิฐ รุ่งโรจน์วัฒนศิริ, รังสิมันต์ สุนทรไชยา และรัชนีกร อุปเสน. [(SERIALS ปีที่, 31 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ., 2560)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ผลของโปรแกรมการจัดการรับรู้เหตุการณ์เครียดในชีวิตแบบผสมผสานต่อภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในชุมชน/ โสภา ตั้งทีฆกูล, วีณา จีระแพทย์ และเพ็ญพักตร์ อุทิศ. [(SERIALS ปีที่, 31 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ., 2560)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การดูแลโดยครอบครัวและการเจ็บป่วยทางจิตครั้งแรก : ความท้าทายของการพยาบาลจิตเวช= Family caregiving and first episode Psychosis : Challenge in Psychiatric Nursing. / วิไล นาป่า. [(SERIALS ปีที่, 32 ฉบับที่,1-3 พ.ศ., 2561)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนิสิตครู โดยการให้การปรึกษากลุ่ม= The Development of positive Psychological capital of Teacher students through group counseling. / กาญจนา สุทธิเนียม. [(SERIALS ปีที่, 32 ฉบับที่,1-3 พ.ศ., 2561)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ผลของโปรแกรมกาารบำบัดและให้คำปรึกษาโดยใช้สติเป็นฐานต่อความเครียดและระดับสติในนักศึกษาพยาบาล= Effects of Mindfulness-Based Therapy and Counseling program on stress and mindfulness in Nursing students. / ธีระยุทธ เกิดสังข์,อุไรวรรณ เกิดสังข์, เบญจวรรณ งามวงศ์วิวัฒน์. [(SERIALS ปีที่, 32 ฉบับที่,1-3 พ.ศ., 2561)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การพัฒนาและผลของโปรแกรมการแก้ปัญหาเพื่อลดอาการซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มารับบริการในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์= The development and efffect the problem solving therapy on depressive symptoms for major depressive disorders at prasrimahabhodi psychiatric hospital. / พันธ์ทิพย์ โกศัลวัฒน์...[และคณะ]. [(SERIALS ปีที่, 32 ฉบับที่,1-3 พ.ศ., 2561)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การพัฒนารูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจเป้าหมายการเรียนของนักศึกษา= The development of integrative group counseling model for enhancing learning goal motivation of students. / ชลพร กองคำ. [(SERIALS ปีที่, 32 ฉบับที่,1-3 พ.ศ., 2561)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การพัฒนาโปรแกรมการจัดการความเจ็บป่วยตนเองต่อความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคจิตเภท= The Illness self-Management program for Patients self care ability : Research and development. / อัญชลี วิจิตรปัญญา, สุนันทา พลเดชาสวัสดิ์,ณัฏฐพัชร สุนทโรวิทย์. [(SERIALS ปีที่, 32 ฉบับที่,1-3 พ.ศ., 2561)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ปัจจัยด้านจิตสังคมที่สัมพันธ์กับความผาสุกในชีวิตของผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2= Psychosocial factors associated with well-being among persons with type2 diabetes. / ณฐิภารัตน์ จิตรบุตร, ดวงใจ วัฒนสินธุ์, ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์. [(SERIALS ปีที่, 32 ฉบับที่,1-3 พ.ศ., 2561)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ผลของกลุ่มสนับสนุนและให้ความรู้ต่อความสามารถในการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท= The effect of supportive-educative group intervention on caregivers' capabilities in caring for schizophrenic patients. / สุกัญญา แก้วศิริ, เพ็ญนภา แดงด้อมยุทธ์. [(SERIALS ปีที่, 32 ฉบับที่,1-3 พ.ศ., 2561)]
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
  One Stop Service : ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   จัดการหนังสือโปรด   แจ้งรายการบรรณานุกรมผิดพลาด
ดูแบบ: กล่อง รายการ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1.
วารสารเย็บเล่ม
(SERIALS ปีที่, 28 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ., 2557)
  Barcode: 991753
ห้องสมุดหลัก
>วารสาร
บนชั้น
มีดรรชนีวารสาร
  •  ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2.
วารสารเย็บเล่ม
(SERIALS ปีที่, 29 ฉบับที่, 1 - 3 พ.ศ., 2558)
  Barcode: 991894
ห้องสมุดหลัก
>วารสาร
บนชั้น
มีดรรชนีวารสาร
  •  การดูแลตนเองของพยาบาลตามหลักศาสนาอิสลาม
  •  ผลของกลุ่มบำบัดแบบหวนรำลึกความหลังที่เป็นสุขต่ออาการซึมเศร้าในผู้สูงอายุไทยที่เป็นโรคซึมเศร้า
  •  ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
  •  ผลของโปรแกรมการให้คำปรึกษาครอบครัวแก่ผู้ดูแลกับการลดภาระการดูแลผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังที่บ้าน
  •  การศึกษาผลของกิจกรรมที่มีต่อการฟื้นฟูสภาพจิตใจของเด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม
  •  ผลของโปดรแกรมการฝึกควบคุมพฤติกรรมตนเองต่อการบริโภคแอลกอฮอล์ของผู้เสพติดแอลกอฮอล์ชายที่ได้รับการบำบัดด้วยยา
  •  ปัจจัยทำนายการแสดงออกทางอารมณ์ของผู้ดูแลในครอบครัวผู้ป่วยจิตเภท
  •  ผลของโปรแกรมการแสริมสร้างพลังอำนาจต่อความสามารถในการเผชิญปัญหาของผู้พยายามฆ่าตัวตาย
  •  ผลของโปรแกรมการจัดการกับอารมณ์ต่อภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นตอนต้นที่มีปัญหาพฤติกรรม
  •  การบำบัดครอบครัว : บทบาทของพยาบาลจิตเวช= Family Intervention : Roles of Psychiatric Nurses/ อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย
  •  การพัฒนารูปแบบการฟื้นฟูภาวะวิกฤตสุขภาพจิตสำหรับสตรีหม้ายที่เผชิญอาการโรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญจากสถานการณ์ความรุนแรงชายแดนภาคใต้ ประเทศไทย= The Development of ment health crisis Rehabilitation model for widows who faced PTSD Symptoms from unrest situation in deep Southern Thailand/ ดารา การะเกษร และวินีกาญจน์ คงสุวรรณ
  •  ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตต่อภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลแห่งหนึ่ง= The Effect of Resilience Enhancing program on depression of Nursing Students at a Nursing College/ อายุพร กัยวิกัยโกศล, สุทธามาศ อนุธาตุ และพัชรินทร์ นินทจันทร์
  •  ประสบการณ์การสร้างเสริมสุขภาพจิตตามหลักศานาอิสลามของนักศึกษามหาวิทยาลัยไทยมุสลิมที่อยู่ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบ= Mental health promotion Experiences based on ISLAMIC Principles among Thai Muslim University students, who encounter with unrest situation/ ศรีสุดา วนาลีสิน, วีณา คันฉ้อง และวินีกาญจน์ คงสุวรรณ
3.
วารสารเย็บเล่ม
(SERIALS ปีที่, 30 ฉบับที่, 1- 3 พ.ศ., 2559)
  Barcode: 992028
ห้องสมุดหลัก
>วารสาร
บนชั้น
4.
วารสารเย็บเล่ม
(SERIALS ปีที่, 31 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ., 2560)
  Barcode: 992052
ห้องสมุดหลัก
>วารสาร
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 9 มกราคม 2566
  จอง
มีดรรชนีวารสาร
  •  การส่งเสริมความร่วมมือในการรับประทานยาสำหรับผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน/ วัชรินทร์ วุฒิรณฤทธิ์.
  •  ปัจจัยทำนายความแข็งแกร่งในวัยรุ่นกลุ่มด้อยโอกาส= Factors Predicting Reslience in Underprivileged Adolescents / พัชรินทร์ นินทจันทร์...[และคณะ]
  •  กลยุทธ์การพัฒนาพยาบาลวิชาชีพ ในการจัดการพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงของผู้ป่วยจิตเภชในโรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 10 / อัครเดช กลิ่นพิบูลย์,ชมพูนุท โมราชาติและกชพงศ์ สารการ.
  •  การศึกษาการปฏิบัติงานด้านจิตเวชและสุขภาพจิตชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน / ศิริลักษณ์ ช่วยดี,โสภิณ แสงอ่อน และพัชรินทร์ นินทจันทร์.
  •  ผลของโปรแกรมการบำบัดโรคโดยการแก้ปัญหาต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า / ธวัชชัย พละศักดิ์, รังสิมันต์ สุนทรไชยา และรัชนีกร อุปเสน.
  •  ผลของโปรแกรมส่งเสริมความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วยจิตเภท/ ชุติมา ทองอยู่ และเพ็ญนภา แดงด้อมยุทธ์.
  •  ผลของกลุ่มบำบัดทางพฤติกรรมต่อการบริโภคแอลกอฮอล์ของผู้ป่วยจิตเภทที่ใช้แอลกอฮอล์/ พุฒิชาดา จันทะคุณ และเพ็ญพักตร์ อุทิศ.
  •  ผลของโปรแกรมการให้ความรู้และประคับประคองที่เน้นการควบคุมความอยากดื่มแอลกอฮอล์ต่อการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในผู้ติดแอลกอฮอล์/ ศิวพร ไชยชนะ, อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย และสุนิศา สุขตระกูล.
  •  ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมแบบกลุ่มต่อพฤติกรรมการใช้ยาตามเกณฑ์การรักษาของผู้ป่วยสูงอายุโรคซึมเศร้า/ พิสิฐ รุ่งโรจน์วัฒนศิริ, รังสิมันต์ สุนทรไชยา และรัชนีกร อุปเสน.
  •  ผลของโปรแกรมการจัดการรับรู้เหตุการณ์เครียดในชีวิตแบบผสมผสานต่อภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในชุมชน/ โสภา ตั้งทีฆกูล, วีณา จีระแพทย์ และเพ็ญพักตร์ อุทิศ.
5.
วารสารเย็บเล่ม
(SERIALS ปีที่, 32 ฉบับที่,1-3 พ.ศ., 2561)
  Barcode: 992120
ห้องสมุดหลัก
>วารสาร
บนชั้น
มีดรรชนีวารสาร
  •  การดูแลโดยครอบครัวและการเจ็บป่วยทางจิตครั้งแรก : ความท้าทายของการพยาบาลจิตเวช= Family caregiving and first episode Psychosis : Challenge in Psychiatric Nursing. / วิไล นาป่า.
  •  การพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนิสิตครู โดยการให้การปรึกษากลุ่ม= The Development of positive Psychological capital of Teacher students through group counseling. / กาญจนา สุทธิเนียม.
  •  ผลของโปรแกรมกาารบำบัดและให้คำปรึกษาโดยใช้สติเป็นฐานต่อความเครียดและระดับสติในนักศึกษาพยาบาล= Effects of Mindfulness-Based Therapy and Counseling program on stress and mindfulness in Nursing students. / ธีระยุทธ เกิดสังข์,อุไรวรรณ เกิดสังข์, เบญจวรรณ งามวงศ์วิวัฒน์.
  •  การพัฒนาและผลของโปรแกรมการแก้ปัญหาเพื่อลดอาการซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มารับบริการในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์= The development and efffect the problem solving therapy on depressive symptoms for major depressive disorders at prasrimahabhodi psychiatric hospital. / พันธ์ทิพย์ โกศัลวัฒน์...[และคณะ].
  •  การพัฒนารูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจเป้าหมายการเรียนของนักศึกษา= The development of integrative group counseling model for enhancing learning goal motivation of students. / ชลพร กองคำ.
  •  การพัฒนาโปรแกรมการจัดการความเจ็บป่วยตนเองต่อความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคจิตเภท= The Illness self-Management program for Patients self care ability : Research and development. / อัญชลี วิจิตรปัญญา, สุนันทา พลเดชาสวัสดิ์,ณัฏฐพัชร สุนทโรวิทย์.
  •  ปัจจัยด้านจิตสังคมที่สัมพันธ์กับความผาสุกในชีวิตของผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2= Psychosocial factors associated with well-being among persons with type2 diabetes. / ณฐิภารัตน์ จิตรบุตร, ดวงใจ วัฒนสินธุ์, ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์.
  •  ผลของกลุ่มสนับสนุนและให้ความรู้ต่อความสามารถในการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท= The effect of supportive-educative group intervention on caregivers' capabilities in caring for schizophrenic patients. / สุกัญญา แก้วศิริ, เพ็ญนภา แดงด้อมยุทธ์.
  •  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอาการนอนไม่หลับในผู้ป่วยสูงอายุโรคซึมเศร้า= Factors relatedto insomnia among elderly patients with major depressive disorder. / จุฑารัตน์ จิราพงษ์, รังสิมันต์ สุนทรไชยา.
  •  ปัจจัยทำนายความแข็งแกร่งในชีวิตในนักศึกษาพยาบาล= Factors predictiong resilience in nursing students. / โสภิณ แสงอ่อน,พัชรินทร์ นินทจันทร์, จุฑาทิพย์ กิ่งแก้ว.
  •  ความสิ้นหวังของผู้รอดชีวิตจากมะเร็ง= Hopelessness of Cancer Surviors. / เบญจพร บรรณสาร.
  •  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นด้อยโอกาสไทยในจังหวัดหนึ่งในภาคกลาง= Factor Influencing Deperssion in Thai Disaadvantaged Adolescenta in a Province Central Region. / โสภิณ แสงอ่อน, พัชรินทร์ นินทจันทร์,จุฑาทิพย์ กิ่งแก้ว.
  •  ผลของโปรแกรมการสร้างความเข้มแข็งทางใจต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า= The Effect of Reslience Enhancement Program on Self-Esteem of Depressive Patients. / พัชราวไล ควรเนตร, เพ็ญนภา แดงด้อมยุทธ์, รัชนีกร อุปเสน.
  •  ผลของการใช้สื่อการสอนเรื่องการจำกัดพฤติกรรมโดยการผูกยึดในนักศึกษาพยาบาล= Effect of Physical Restraint-Caiin NursingStudents. / มาลาดี รุ่งเรืองศิริพันธ์,จุฑาทิพย์ กิ่งแก้ว.
  •  ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิตที่เข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในประเทศไทย= Emergency Patients with Mental Crisis Accessing Emergency Medical Services in Thailand. / พรทิพย์ วชิรดิลก,ธีระ ศิริสมุด,อนุรัตน์ สมตน.
  •  ความแข็งแกร่งในชีวิตและภาวะซึมเศร้าของประชาชนในชุมชนแห่งหนึ่งของจังหวัดปทุมธานี= Resilience and Depression of People in a Community in Prathumtaaani Province. / โสภิณ แสงอ่อน, พัชรินทร์ นินทจันทร์,ทัศนา ทวีคูณ.
  •  การพัฒนาและทดสอบความตรงเชิงโครงสร้างของแบบประเมินอาการซึมเศร้าของผู้สูงอายุโรคซึมเศร้าไทย= The Developmentand Construcy Validity Testing of Deressive Symptom Inventory for Thai Older Persons with Depressive Disorders. / รังสิมันต์ สุนทรไชยา...[และคณะ]
  •  การรับรู้ของบุคลากรทางการพยาบาลต่อการจำกัดพฤติกรรมผู้ป่วยจิตเวชด้วยการผูกยึด= Perceptions of Nursing Staff on Limit Psychiatric Patients Behaviors by using Physical Restraint. / จุฑาทิพย์ กิ่งแก้ว, มาลาดี รุ่งเรืองศิริพันธ์,ดุสิดา สันติคุณาภรณ์
  •  ปัจจัยทำนายการมีสติในนักศึกษาระดับอุดมศึกษา= Factors Influencing Mindfulness Among Undergraduate Students. / วารีรัตน์ ถาน้อย...[และคณะ]
  •  ปัจจัยทำนายความรุนแรงของอาการซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมร่วมกับอาการซึมเศร้า= Predicting Factors for Severity on Depressive Symptoms Among Persons with Coexisting Dementia and Depressive Symptoms. / ฐนิษฐา กลีบบัว,รังสิมันต์ สุนทรไชยา
6.
วารสารเย็บเล่ม
(SERIALS ปีที่, 33 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ., 2562)
  Barcode: 992175
ห้องสมุดหลัก
>วารสาร
บนชั้น
มีดรรชนีวารสาร
  •  แบบจำลองความเครียดในคนกลุ่มน้อย : กรอบแนวคิดของภาวะเสี่ยงทางสุขภาพจิตในคนกลุ่มน้อยทางเพศและเพศสภาวะ= Minority Stress model (MSTM): A conceptual framework of mental health risk in sexual and gedeer minority population. / ปริยศ กิตติธระศักดิ์
  •  ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม= Selected Factors Related to quality of older persons with dementia. / ภานุนาถ พูสี, โสภิณ แสงอ่อน, พัชรินทร์ นินทจันทร์
  •  อารมณ์เหงากับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ= Loneliness and travel behaviors of older people. / มธุรส สว่างบำรุง
  •  ผลของการจัดการความโกรธที่เน้นการปรับความคิดต่อพฤติกรรรมก้าวร้าวของผู้ป่วยจิตเภท= The effect of anger management emphasizing cognitive therapy on aggressive behavior of schizophrenic patients. / พยุงศักดิ์ ฝางแก้ว
  •  ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับความแข็งแกร่งในชีวิตของนักเรียนอาชีวศึกษาจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ= Factors related resilience of vocation students in a province located in Northeastern region. / ภรณ์ทิพย์ ผลกระโทก, พัชรินทร์ นินทจันทร์,โสภิณ แสงอ่อน
  •  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผาสุกทางใจของผู้สูงอายุ= Factors influencing Phychological Well-Being among older adults. / ยุพา ทองสุข, ดวงใจ วัฒนสินธ์,ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์
  •  ความแข็งแกร่งของชีวิตนักเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง= Resilence of high school students in the lower Southen provinces of Thailand. / ศรีสุดา วนาลีสิน,วิลาวรรณ คริสต์รักษา,ไผ่โรส มูฮัมหมัดสกุล
  •  ผลของโปรแกรมทักษะชีวิตต่อความรู้และทักษะการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศในนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น= Effects of life skill program on knowledge and life skill to prevent sexual assault in female secondary school students. / สุวิมล เกิดอินทร์, สารรัตน์ วุฒิอาภา, นุชนาถ บรรทุมพร
  •  การพัฒนาแบบประเมินความสุขของผู้ปกครองผู้ป่วยกลุ่มอาการออทิสติก= The development of happiness scale for parents of children with autism spectrum disorders. / สมดี อนันต์ปฏิเวธ
  •  ผลของโปรแกรมการฝึกทักษะชีวิต เพื่อลดการดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นนอกระบบการศึกษาที่มีพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดนครนายก= The effect of a life-skills training program for reducing alcohol use among out-of-school adolescents in Nakhonnayok Province. / ศิริพร รุ่งสุวรรณ, นิตยา ตากวิริยะนันท์, วนลดา ทองใบ
7.
วารสารเย็บเล่ม
(SERIALS ปีที่, 34 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ., 2563)
  Barcode: 992226
ห้องสมุดหลัก
>วารสาร
บนชั้น
8.
วารสารเย็บเล่ม
(SERIALS ปีที่, 35 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ., 2564)
  Barcode: 992255
ห้องสมุดหลัก
>วารสาร
บนชั้น
9.
วารสาร
(SERIALS ปีที่, 11 ฉบับที่, 1 พ.ศ., 2540)
  Barcode: 550579
ห้องสมุดหลัก
>หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
มีดรรชนีวารสาร
  •  การส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โดย วินีกาญจน์ คงสุวรรณ
  •  การปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตชุมชนที่พึ่งประสงค์ในทศวรรษหน้าสำหรับเด็กที่มีปัญหาทางจิต/ ศิริพร เพ็งเจริญ,จินตนา ยูนิพันธุ์,สุนิศา สุขตระกูล
10.
วารสาร
(SERIALS ปีที่, 12 พ.ศ., 2541)
  Barcode: 550799
ห้องสมุดหลัก
>วารสาร
บนชั้น
11.
วารสารเย็บเล่ม
(SERIALS ปีที่, 13 ฉบับที่, 1-2 พ.ศ., 2542)
  Barcode: 990773
ห้องสมุดหลัก
>วารสาร
บนชั้น
12.
วารสาร
(SERIALS ปีที่, 14 ฉบับที่, 1 พ.ศ., 2543)
  Barcode: 550578
ห้องสมุดหลัก
>วารสาร
บนชั้น
13.
วารสารเย็บเล่ม
(SERIALS ปีที่, 14 ฉบับที่, 1-2 พ.ศ., 2543)
  Barcode: 990664
ห้องสมุดหลัก
>วารสาร
บนชั้น
14.
วารสารเย็บเล่ม
(SERIALS ปีที่, 14 ฉบับที่, 1-2 พ.ศ., 2544)
  Barcode: 990672
ห้องสมุดหลัก
>วารสาร
บนชั้น
15.
วารสารเย็บเล่ม
(SERIALS ปีที่, 16 ฉบับที่, 1-2 พ.ศ., 2545)
  Barcode: 990663
ห้องสมุดหลัก
>วารสาร
บนชั้น
16.
วารสารเย็บเล่ม
(SERIALS ปีที่, 17 ฉบับที่, 1-2 พ.ศ., 2546)
  Barcode: 990671
ห้องสมุดหลัก
>วารสาร
บนชั้น
17.
วารสารเย็บเล่ม
(SERIALS ปีที่, 18 ฉบับที่, 1-2 พ.ศ., 2547)
  Barcode: 990673
ห้องสมุดหลัก
>วารสาร
บนชั้น
18.
วารสารเย็บเล่ม
(SERIALS ปีที่, 19 ฉบับที่, 1-2 พ.ศ., 2548)
  Barcode: 991062
ห้องสมุดหลัก
>วารสาร
บนชั้น
19.
วารสารเย็บเล่ม
(SERIALS ปีที่, 20 ฉบับที่, 1-2 พ.ศ., 2549)
  Barcode: 990662
ห้องสมุดหลัก
>วารสาร
บนชั้น
20.
วารสารเย็บเล่ม
(SERIALS ปีที่, 21 ฉบับที่, 1-2 พ.ศ., 2550)
  Barcode: 990193
ห้องสมุดหลัก
>วารสาร
บนชั้น
21.
วารสารเย็บเล่ม
(SERIALS ปีที่, 22 ฉบับที่, 1-2 พ.ศ., 2551)
  Barcode: 990192
ห้องสมุดหลัก
>วารสาร
บนชั้น
22.
วารสารเย็บเล่ม
(SERIALS ปีที่, 23 ฉบับที่, 1-2 พ.ศ., 2552)
  Barcode: 990191
ห้องสมุดหลัก
>วารสาร
บนชั้น
23.
วารสาร
(SERIALS ปีที่, 24 ฉบับที่, 1 พ.ศ., 2553)
  Barcode: 550109
ห้องสมุดหลัก
>วารสาร
บนชั้น
24.
วารสารเย็บเล่ม
(SERIALS ปีที่, 24 ฉบับที่, 1-2 พ.ศ., 2553)
  Barcode: 990665
ห้องสมุดหลัก
>วารสาร
บนชั้น
25.
วารสาร
(SERIALS ปีที่, 24 ฉบับที่, 2 พ.ศ., 2553)
  Barcode: 550107
ห้องสมุดหลัก
>วารสาร
บนชั้น
26.
วารสาร
(SERIALS ปีที่, 24 ฉบับที่, 2 พ.ศ., 2553)
  Barcode: 550108
ห้องสมุดหลัก
>วารสาร
บนชั้น
27.
วารสารเย็บเล่ม
(SERIALS ปีที่, 25 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ., 2554)
  Barcode: 991425
ห้องสมุดหลัก
>วารสาร
บนชั้น
มีดรรชนีวารสาร
  • 
28.
วารสาร
(SERIALS ปีที่, 26 ฉบับที่, 1 พ.ศ., 2555)
  Barcode: 553107
ห้องสมุดหลัก
>วารสาร
บนชั้น
29.
วารสารเย็บเล่ม
(SERIALS ปีที่, 26 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ., 2555)
  Barcode: 991438
ห้องสมุดหลัก
>วารสาร
บนชั้น
30.
วารสารเย็บเล่ม
(SERIALS ปีที่, 27 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ., 2556)
  Barcode: 991614
ห้องสมุดหลัก
>วารสาร
บนชั้น

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: วารสารการพยาบาลจิ..
Bib 13399113371

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.