เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code กลับ
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต = The journal ofpsychiatric nursing and mental health
 ชื่อวารสาร  The journal of psychiatric nursing and mental health
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  The journal of psychiatric nursing and mental health
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย, 2530-
 เลขเรียก  SERIALS
 Frequency  ราย 6 เดือน
 ISSN  0857-4553
 ห้องสมุดมี  ULIB ปีที่, 23 ฉบับที่, 1-2 พ.ศ., 2552 ;ปีที่, 22 ฉบับที่, 1-2 พ.ศ., 2551 ;ปีที่, 21 ฉบับที่, 1-2 พ.ศ., 2550 ;ปีที่, 24 ฉบับที่, 2 พ.ศ., 2553 ;ปีที่, 24 ฉบับที่, 2 พ.ศ., 2553 ฉบับพิเศษ ;ปีที่, 24 ฉบับที่, 1 พ.ศ., 2553 ฉบับพิเศษ ;ปีที่, 14 ฉบับที่, 1 พ.ศ., 2543 ;ปีที่, 11 ฉบับที่, 1 พ.ศ., 2540 ;ปีที่, 24 ฉบับที่, 1-2 พ.ศ., 2553 ;ปีที่, 20 ฉบับที่, 1-2 พ.ศ., 2549 ;ปีที่, 18 ฉบับที่, 1-2 พ.ศ., 2547 ;ปีที่, 17 ฉบับที่, 1-2 พ.ศ., 2546 ;ปีที่, 16 ฉบับที่, 1-2 พ.ศ., 2545 ;ปีที่, 14 ฉบับที่, 1-2 พ.ศ., 2544 ;ปีที่, 14 ฉบับที่, 1-2 พ.ศ., 2543 ;ปีที่, 13 ฉบับที่, 1-2 พ.ศ., 2542 ;ปีที่, 12 พ.ศ., 2541 (ม.ค-ธ.ค) ;ปีที่, 19 ฉบับที่, 1-2 พ.ศ., 2548 ;ปีที่, 25 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ., 2554 Bound ;ปีที่, 27 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ., 2556 Bound ปีที่, 27 ฉบับที่, 1 พ.ศ., 2556,ปีที่, 27 ฉบับที่, 2 พ.ศ., 2556,ปีที่, 27 ฉบับที่, 3 พ.ศ., 2556;ปีที่, 28 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ., 2557 ปีที่, 28 ฉบับที่, 1 พ.ศ., 2557,ปีที่, 28 ฉบับที่, 2 พ.ศ., 2557,ปีที่, 28 ฉบับที่, 3 พ.ศ., 2557;ปีที่, 26 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ., 2555 ;ปีที่, 29 ฉบับที่, 1 - 3 พ.ศ., 2558 ปีที่, 29 ฉบับที่, 1 พ.ศ., 2558,ปีที่, 29 ฉบับที่, 2 พ.ศ., ;ปีที่, 26 ฉบับที่, 1 พ.ศ., 2555 ;ปีที่, 30 ฉบับที่, 1- 3 พ.ศ., 2559 ปีที่, 30 ฉบับที่, 1 พ.ศ., 2559,ปีที่, 30 ฉบับที่, 2 พ.ศ., 2559,ปีที่, 30 ฉบับที่, 3 พ.ศ., 2559;ปีที่, 31 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ., 2560 ปีที่, 31 ฉบับที่, 1 พ.ศ., 2560,ปีที่, 31 ฉบับที่, 2 พ.ศ., 2560,ปีที่, 31 ฉบับที่, 3 พ.ศ., 2560;ปีที่, 32 ฉบับที่,1-3 พ.ศ., 2561 ปีที่, 32 ฉบับที่, 2 พ.ศ., 2561,ปีที่, 32 ฉบับที่, 3 พ.ศ., 2561,ปีที่, 38 ฉบับที่, 1 พ.ศ., 2561;ปีที่, 33 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ., 2562 ปีที่, 33 ฉบับที่, 1 พ.ศ., 2562,ปีที่, 33 ฉบับที่, 2 พ.ศ., 2562,ปีที่, 33 ฉบับที่, 3 พ.ศ., 2562;ปีที่, 34 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ., 2563 ปีที่, 34 ฉบับที่, 1,ปีที่, 34 ฉบับที่, 2 พ.ศ., 2563,ปีที่, 34 ฉบับที่, 3 พ.ศ., 2563;ปีที่, 35 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ., 2564 ปีที่, 35 ฉบับที่, 1 พ.ศ., 2564,ปีที่, 35 ฉบับที่, 2 พ.ศ., 2564,ปีที่, 35 ฉบับที่, 3 พ.ศ., 2564
 หัวเรื่อง  สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย--วารสาร
 หัวเรื่อง  พยาบาลศาสตร์--วารสาร
 ผู้แต่งนิติบุคคล  สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โดย วินีกาญจน์ คงสุวรรณ [(SERIALS ปีที่, 11 ฉบับที่, 1 พ.ศ., 2540)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร [(SERIALS ปีที่, 25 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ., 2554)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตชุมชนที่พึ่งประสงค์ในทศวรรษหน้าสำหรับเด็กที่มีปัญหาทางจิต/ ศิริพร เพ็งเจริญ,จินตนา ยูนิพันธุ์,สุนิศา สุขตระกูล [(SERIALS ปีที่, 11 ฉบับที่, 1 พ.ศ., 2540)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การดูแลตนเองของพยาบาลตามหลักศาสนาอิสลาม [(SERIALS ปีที่, 29 ฉบับที่, 1 - 3 พ.ศ., 2558)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ผลของกลุ่มบำบัดแบบหวนรำลึกความหลังที่เป็นสุขต่ออาการซึมเศร้าในผู้สูงอายุไทยที่เป็นโรคซึมเศร้า [(SERIALS ปีที่, 29 ฉบับที่, 1 - 3 พ.ศ., 2558)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น [(SERIALS ปีที่, 29 ฉบับที่, 1 - 3 พ.ศ., 2558)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ผลของโปรแกรมการให้คำปรึกษาครอบครัวแก่ผู้ดูแลกับการลดภาระการดูแลผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังที่บ้าน [(SERIALS ปีที่, 29 ฉบับที่, 1 - 3 พ.ศ., 2558)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การศึกษาผลของกิจกรรมที่มีต่อการฟื้นฟูสภาพจิตใจของเด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม [(SERIALS ปีที่, 29 ฉบับที่, 1 - 3 พ.ศ., 2558)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ผลของโปดรแกรมการฝึกควบคุมพฤติกรรมตนเองต่อการบริโภคแอลกอฮอล์ของผู้เสพติดแอลกอฮอล์ชายที่ได้รับการบำบัดด้วยยา [(SERIALS ปีที่, 29 ฉบับที่, 1 - 3 พ.ศ., 2558)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ปัจจัยทำนายการแสดงออกทางอารมณ์ของผู้ดูแลในครอบครัวผู้ป่วยจิตเภท [(SERIALS ปีที่, 29 ฉบับที่, 1 - 3 พ.ศ., 2558)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ผลของโปรแกรมการแสริมสร้างพลังอำนาจต่อความสามารถในการเผชิญปัญหาของผู้พยายามฆ่าตัวตาย [(SERIALS ปีที่, 29 ฉบับที่, 1 - 3 พ.ศ., 2558)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ผลของโปรแกรมการจัดการกับอารมณ์ต่อภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นตอนต้นที่มีปัญหาพฤติกรรม [(SERIALS ปีที่, 29 ฉบับที่, 1 - 3 พ.ศ., 2558)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย [(SERIALS ปีที่, 28 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ., 2557)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การบำบัดครอบครัว : บทบาทของพยาบาลจิตเวช= Family Intervention : Roles of Psychiatric Nurses/ อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย [(SERIALS ปีที่, 29 ฉบับที่, 1 - 3 พ.ศ., 2558)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การพัฒนารูปแบบการฟื้นฟูภาวะวิกฤตสุขภาพจิตสำหรับสตรีหม้ายที่เผชิญอาการโรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญจากสถานการณ์ความรุนแรงชายแดนภาคใต้ ประเทศไทย= The Development of ment health crisis Rehabilitation model for widows who faced PTSD Symptoms from unrest situation in deep Southern Thailand/ ดารา การะเกษร และวินีกาญจน์ คงสุวรรณ [(SERIALS ปีที่, 29 ฉบับที่, 1 - 3 พ.ศ., 2558)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตต่อภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลแห่งหนึ่ง= The Effect of Resilience Enhancing program on depression of Nursing Students at a Nursing College/ อายุพร กัยวิกัยโกศล, สุทธามาศ อนุธาตุ และพัชรินทร์ นินทจันทร์ [(SERIALS ปีที่, 29 ฉบับที่, 1 - 3 พ.ศ., 2558)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ประสบการณ์การสร้างเสริมสุขภาพจิตตามหลักศานาอิสลามของนักศึกษามหาวิทยาลัยไทยมุสลิมที่อยู่ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบ= Mental health promotion Experiences based on ISLAMIC Principles among Thai Muslim University students, who encounter with unrest situation/ ศรีสุดา วนาลีสิน, วีณา คันฉ้อง และวินีกาญจน์ คงสุวรรณ [(SERIALS ปีที่, 29 ฉบับที่, 1 - 3 พ.ศ., 2558)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การส่งเสริมความร่วมมือในการรับประทานยาสำหรับผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน/ วัชรินทร์ วุฒิรณฤทธิ์. [(SERIALS ปีที่, 31 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ., 2560)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ปัจจัยทำนายความแข็งแกร่งในวัยรุ่นกลุ่มด้อยโอกาส= Factors Predicting Reslience in Underprivileged Adolescents / พัชรินทร์ นินทจันทร์...[และคณะ] [(SERIALS ปีที่, 31 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ., 2560)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร กลยุทธ์การพัฒนาพยาบาลวิชาชีพ ในการจัดการพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงของผู้ป่วยจิตเภชในโรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 10 / อัครเดช กลิ่นพิบูลย์,ชมพูนุท โมราชาติและกชพงศ์ สารการ. [(SERIALS ปีที่, 31 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ., 2560)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การศึกษาการปฏิบัติงานด้านจิตเวชและสุขภาพจิตชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน / ศิริลักษณ์ ช่วยดี,โสภิณ แสงอ่อน และพัชรินทร์ นินทจันทร์. [(SERIALS ปีที่, 31 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ., 2560)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ผลของโปรแกรมการบำบัดโรคโดยการแก้ปัญหาต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า / ธวัชชัย พละศักดิ์, รังสิมันต์ สุนทรไชยา และรัชนีกร อุปเสน. [(SERIALS ปีที่, 31 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ., 2560)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ผลของโปรแกรมส่งเสริมความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วยจิตเภท/ ชุติมา ทองอยู่ และเพ็ญนภา แดงด้อมยุทธ์. [(SERIALS ปีที่, 31 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ., 2560)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ผลของกลุ่มบำบัดทางพฤติกรรมต่อการบริโภคแอลกอฮอล์ของผู้ป่วยจิตเภทที่ใช้แอลกอฮอล์/ พุฒิชาดา จันทะคุณ และเพ็ญพักตร์ อุทิศ. [(SERIALS ปีที่, 31 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ., 2560)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ผลของโปรแกรมการให้ความรู้และประคับประคองที่เน้นการควบคุมความอยากดื่มแอลกอฮอล์ต่อการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในผู้ติดแอลกอฮอล์/ ศิวพร ไชยชนะ, อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย และสุนิศา สุขตระกูล. [(SERIALS ปีที่, 31 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ., 2560)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมแบบกลุ่มต่อพฤติกรรมการใช้ยาตามเกณฑ์การรักษาของผู้ป่วยสูงอายุโรคซึมเศร้า/ พิสิฐ รุ่งโรจน์วัฒนศิริ, รังสิมันต์ สุนทรไชยา และรัชนีกร อุปเสน. [(SERIALS ปีที่, 31 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ., 2560)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ผลของโปรแกรมการจัดการรับรู้เหตุการณ์เครียดในชีวิตแบบผสมผสานต่อภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในชุมชน/ โสภา ตั้งทีฆกูล, วีณา จีระแพทย์ และเพ็ญพักตร์ อุทิศ. [(SERIALS ปีที่, 31 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ., 2560)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การดูแลโดยครอบครัวและการเจ็บป่วยทางจิตครั้งแรก : ความท้าทายของการพยาบาลจิตเวช= Family caregiving and first episode Psychosis : Challenge in Psychiatric Nursing. / วิไล นาป่า. [(SERIALS ปีที่, 32 ฉบับที่,1-3 พ.ศ., 2561)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนิสิตครู โดยการให้การปรึกษากลุ่ม= The Development of positive Psychological capital of Teacher students through group counseling. / กาญจนา สุทธิเนียม. [(SERIALS ปีที่, 32 ฉบับที่,1-3 พ.ศ., 2561)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ผลของโปรแกรมกาารบำบัดและให้คำปรึกษาโดยใช้สติเป็นฐานต่อความเครียดและระดับสติในนักศึกษาพยาบาล= Effects of Mindfulness-Based Therapy and Counseling program on stress and mindfulness in Nursing students. / ธีระยุทธ เกิดสังข์,อุไรวรรณ เกิดสังข์, เบญจวรรณ งามวงศ์วิวัฒน์. [(SERIALS ปีที่, 32 ฉบับที่,1-3 พ.ศ., 2561)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การพัฒนาและผลของโปรแกรมการแก้ปัญหาเพื่อลดอาการซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มารับบริการในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์= The development and efffect the problem solving therapy on depressive symptoms for major depressive disorders at prasrimahabhodi psychiatric hospital. / พันธ์ทิพย์ โกศัลวัฒน์...[และคณะ]. [(SERIALS ปีที่, 32 ฉบับที่,1-3 พ.ศ., 2561)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การพัฒนารูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจเป้าหมายการเรียนของนักศึกษา= The development of integrative group counseling model for enhancing learning goal motivation of students. / ชลพร กองคำ. [(SERIALS ปีที่, 32 ฉบับที่,1-3 พ.ศ., 2561)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การพัฒนาโปรแกรมการจัดการความเจ็บป่วยตนเองต่อความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคจิตเภท= The Illness self-Management program for Patients self care ability : Research and development. / อัญชลี วิจิตรปัญญา, สุนันทา พลเดชาสวัสดิ์,ณัฏฐพัชร สุนทโรวิทย์. [(SERIALS ปีที่, 32 ฉบับที่,1-3 พ.ศ., 2561)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ปัจจัยด้านจิตสังคมที่สัมพันธ์กับความผาสุกในชีวิตของผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2= Psychosocial factors associated with well-being among persons with type2 diabetes. / ณฐิภารัตน์ จิตรบุตร, ดวงใจ วัฒนสินธุ์, ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์. [(SERIALS ปีที่, 32 ฉบับที่,1-3 พ.ศ., 2561)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ผลของกลุ่มสนับสนุนและให้ความรู้ต่อความสามารถในการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท= The effect of supportive-educative group intervention on caregivers' capabilities in caring for schizophrenic patients. / สุกัญญา แก้วศิริ, เพ็ญนภา แดงด้อมยุทธ์. [(SERIALS ปีที่, 32 ฉบับที่,1-3 พ.ศ., 2561)]
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
  One Stop Service : ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   จัดการหนังสือโปรด   แจ้งรายการบรรณานุกรมผิดพลาด
ดูแบบ: กล่อง รายการ
BOUND
ปีที่, 28 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ., 2557
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร

1 ดรรชนี
BOUND
ปีที่, 29 ฉบับที่, 1 - 3 พ.ศ., 2558
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร

13 ดรรชนี
BOUND
ปีที่, 30 ฉบับที่, 1- 3 พ.ศ., 2559
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
BOUND
ปีที่, 31 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ., 2560
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร

10 ดรรชนี
BOUND
ปีที่, 32 ฉบับที่,1-3 พ.ศ., 2561
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร

20 ดรรชนี
BOUND
ปีที่, 33 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ., 2562
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร

10 ดรรชนี
BOUND
ปีที่, 34 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ., 2563
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
BOUND
ปีที่, 35 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ., 2564
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
ARRIVED
ปีที่, 11 ฉบับที่, 1 พ.ศ., 2540
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >หนังสือทั่วไป

2 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่, 12 พ.ศ., 2541 (ม.ค-ธ.ค)
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
ARRIVED
ปีที่, 13 ฉบับที่, 1-2 พ.ศ., 2542
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
ARRIVED
ปีที่, 14 ฉบับที่, 1 พ.ศ., 2543
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
ARRIVED
ปีที่, 14 ฉบับที่, 1-2 พ.ศ., 2543
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
ARRIVED
ปีที่, 14 ฉบับที่, 1-2 พ.ศ., 2544
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
ARRIVED
ปีที่, 16 ฉบับที่, 1-2 พ.ศ., 2545
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
ARRIVED
ปีที่, 17 ฉบับที่, 1-2 พ.ศ., 2546
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
ARRIVED
ปีที่, 18 ฉบับที่, 1-2 พ.ศ., 2547
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
ARRIVED
ปีที่, 19 ฉบับที่, 1-2 พ.ศ., 2548
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
ARRIVED
ปีที่, 20 ฉบับที่, 1-2 พ.ศ., 2549
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
ARRIVED
ปีที่, 21 ฉบับที่, 1-2 พ.ศ., 2550
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
ARRIVED
ปีที่, 22 ฉบับที่, 1-2 พ.ศ., 2551
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
ARRIVED
ปีที่, 23 ฉบับที่, 1-2 พ.ศ., 2552
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
ARRIVED
ปีที่, 24 ฉบับที่, 1 พ.ศ., 2553 ฉบับพิเศษ
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
ARRIVED
ปีที่, 24 ฉบับที่, 1-2 พ.ศ., 2553
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
ARRIVED
items = 2
ปีที่, 24 ฉบับที่, 2 พ.ศ., 2553
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
BOUND
ปีที่, 25 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ., 2554 Bound
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร

1 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่, 26 ฉบับที่, 1 พ.ศ., 2555
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
ARRIVED
ปีที่, 26 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ., 2555
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
BOUND
ปีที่, 27 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ., 2556 Bound
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: วารสารการพยาบาลจิ..
Bib 13399113371

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.